Sök publikationer

Material kring äldres hälsa, sjukdomar och levnadsvillkor

Här finns Stiftelsen Äldrecentrums rapporter, böcker, doktorsavhandlingar, vetenskapliga artiklar, remisser och filmat material. Allt material cirkulerar kring ämnen som rör äldres hälsa, sjukdomar och levnadsvillkor. Här finns även rapporter och publikationer från andra aktörer, i de fall där Stiftelsen Äldrecentrum medverkar.

Rapporter som inte finns i pdf-format kan som regel beställas kostnadsfritt via info@aldrecentrum.se. Man kan även höra av sig till berörd kontaktperson som anges vid respektive rapport.

OBS! Eftersom Stiftelsen Äldrecentrum nyligen har bytt webbsida pågår fortfarande arbetet med att fylla på med gamla rapporter. Kontakta info@aldrecentrum.se om du letar efter en specifik rapport som ännu inte är upplagd. 

91 träffar

Äldre personers hälsa och livssituation

2012 / Carin Lennartsson, Neda Agahi, Sven Erik Wånell / Rapporter

Denna rapport redovisar resultat kring äldre stockholmares hälsa, livssituation och levnadsvanor baserat på folkhälsoenkäten 2010.

Det slutar inte vid 65 – En rapport om äldre våldsutsatta kvinnor

2012 / Ingrid Hjalmarson, Eva Norman / Rapporter

Stiftelsen Äldrecentrum fick uppdraget att utvärdera Länsstyrelsen utbildning om våld mot äldre kvinnor i nära relationer för personal inom äldreomsorgen. Utbildningen visade sig vara uppskattad och något av en ögonöppnare.

Utveckling av vårdboende i vård- och omsorgsboende på Kungsholmen

2012 / Mårten Lagergren, Rose-Marie Hedberg / Rapporter

Denna SNAC-K-rapport beskriver en analys av utvecklingen av vårdberoende och funktionsnedsättning inom vård- och omsorgsboendet under perioden 2003–2010. Under perioden har sammansättningen av de boende i demensboenden och övriga boenden blivit allt mer lika varandra.

Demenssjuksköterska – inom landstingets primärvård

2012 / Lars Sonde / Rapporter

Denna rapport ger en bild av vad en demenssjuksköterska på vårdcentral kan få för funktion, men också vilka skilda förväntningar som kan ställas på henne. Det finns en spänning mellan behoven hos de olika aktörerna – vårdcentralen, minnesmottagningen, hemtjänsten.