Man kan nog aldrig lära sig för mycket

Författare: Ingrid Hjalmarson, Lars Sonde - Kategori: Rapporter - Årtal: 2013

Utvärdering

Stockholm stads äldreförvaltning har under flera år anordnat grundutbildningar för personal inom äldreomsorgen i stadens egen regi. Grundutbildningarna omfattar 1250 poäng på gymnasieskolans vårdprogram. Den är indelad i två kurser som tillsammans tar sex månader på heltid. Eleverna studerar på betald arbetstid och de enheter de arbetar i får ersättning för vikariekostnader.

Äldrecentrum har utvärderat de kurser som genomfördes under hösten 2012. Syftet var att undersöka hur eleverna och deras chefer uppfattade utbildningarna och i vilken utsträckning de nya kunskaperna användes i arbetet.

Resultaten visar att utbildningarna var uppskattade. Eleverna ansåg att utbildningens innehåll var relevant och att de kunde tillämpa de nya kunskaperna i arbetet. De nya kunskaperna påverkade synen på arbetet och bemötandet av brukarna och kompletterade elevernas tidigare praktiska erfarenheter. Utbildningarna bidrog till att de kände sig säkrare i sin yrkesroll. Intervjuer med chefer och lärare på utbildningen bekräftade i hög utsträckning elevernas erfarenheter.

Ett område som problematiserades var utbildningens längd. Eleverna ansåg att utbildningstiden var för kort för att de skulle hinna med allt och kunskaperna få möjlighet att bli bestående.

Ett annat område som där det också fanns synpunkter var kravet på svenskakunskaper. De som inte hade svenska som modersmål ansåg att de fick arbeta mycket hårt för att klara studierna Trots att eleverna språktestas innan antagning tyckte en majoritet av de intervjuade eleverna att kraven på kunskaper i svenska skulle höjas.

I rapporten konstateras att de stora skillnaderna i utbildningsnivå och språkkunskaper (svenska) bör påverka hur utbildningarna utformas i framtiden. För att effekten av utbildningarna ska bli bestående är det av stor betydelse hur eleverna tas emot på sina arbetsplatser efter utbildningen

Ladda ner PDF

Publicerad: 5 juni, 2013

Undrar du något? Kontakta oss så hjälper vi dig.