Äldre personers hälsa och livssituation

Författare: Carin Lennartsson, Neda Agahi, Sven Erik Wånell - Kategori: Rapporter - Årtal: 2012

Folkhälsoenkät

De flesta äldre stockholmare har en god hälsa. För andra är nedsatt funktionsförmåga, psykisk ohälsa, fysisk inaktivitet eller en känsla av ensamhet en del av vardagen – förhållanden som varierar med kön, socioekonomiska förhållanden, boendeförhållanden och ålder.

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum har sedan slutet av 1990-talet landstingets uppdrag att utifrån Stockholms läns folkhälsoenkäter rapportera om hälsa och välbefinnande bland länets befolkning över 65 år.

I denna rapport redovisas resultat kring äldre stockholmares hälsa, livssituation och levnadsvanor baserat på folkhälsoenkäten 2010 samt utvecklingen inom dessa områden över de senaste tio åren.

Rapporten uppmärksammar några områden och grupper som, utifrån resultaten, bör lyftas fram i landstingets och kommunernas förebyggande arbete för att förbättra hälsan och minska den ojämlikhet i hälsa som råder mellan olika grupper av äldre. I rapporten ges också några exempel på hälsofrämjande arbete i länet.

Ladda ner PDF

Publicerad: 11 mars, 2013

Undrar du något? Kontakta oss så hjälper vi dig.