Sök publikationer

Material kring äldres hälsa, sjukdomar och levnadsvillkor

Här finns Stiftelsen Äldrecentrums rapporter, böcker, doktorsavhandlingar, vetenskapliga artiklar, remisser och filmat material. Allt material cirkulerar kring ämnen som rör äldres hälsa, sjukdomar och levnadsvillkor. Här finns även rapporter och publikationer från andra aktörer, i de fall där Stiftelsen Äldrecentrum medverkar.

Rapporter som inte finns i pdf-format kan som regel beställas kostnadsfritt via info@aldrecentrum.se. Man kan även höra av sig till berörd kontaktperson som anges vid respektive rapport.

OBS! Eftersom Stiftelsen Äldrecentrum nyligen har bytt webbsida pågår fortfarande arbetet med att fylla på med gamla rapporter. Kontakta info@aldrecentrum.se om du letar efter en specifik rapport som ännu inte är upplagd. 

91 träffar

Uppföljning av kvalitetspremie i hemtjänst – ett försök för att stimulera kvalitetsutveckling i Stockholms stad

2024 / Louise Sundberg, Charlotta Ryd, Ida Goliath / Rapporter

Rapport 2024:4. Denna utvärdering av Stockholms stads försök med en kvalitetspremie för hemtjänsten visar att effekten blev mycket begränsad. Få ansökte om premien och få blev beviljade ersättning. Verksamheterna arbetade redan med kvalitetsutveckling och premien tycktes inte ge ytterligare stimulans till det arbetet.

Specialiserade hemtjänstgrupper i Stockholms stad. Kompetens och organisation våren 2022

2024 / Lars Sonde, Sarah Wallcook, Lennarth Johansson / Rapporter

Rapport 2024:3. Stiftelsen Äldrecentrum har följt upp Stockholms stads satsning på specialiserade hemtjänstgrupper, som genomfördes för att utveckla den personcentrerade vården och omsorgen för personer med demens. Kartläggningen rörde framför allt vilken kompetens som fanns i grupperna och hur de organiserade sitt arbete.

Äldre som har både hemtjänst och hemsjukvård i Stockholm – en registerstudie

2024 / Louise Sundberg, Lars Sonde, Lennarth Johansson / Rapporter

Rapport 2024:2. Stiftelsen Äldrecentrum har sammanställt registeruppgifter om äldre personer i Stockholms kommun med insatser från både hemtjänst och hemsjukvård för att beskriva vad som kännetecknar denna grupp. De visar sig över lag vara ett par år äldre, en högre andel kvinnor, ha sämre kognitiv förmåga och ett större behov av stöd i det dagliga livet, än de med enbart hemtjänst.

Att implementera musik som omvårdnadsåtgärd. Ett pilotprojekt på Serafens vård- och omsorgsboende

2023 / Lars Sonde, Sarah Wallcook / Rapporter

Rapport 2023:6. Stiftelsen Äldrecentrum har utvärderat ett pilotprojekt för att införa musik som omvårdnad på ett vård- och omsorgsboende. Rapportens författare konstaterar att engagemanget förblev personberoende, och att bristen på kontinuitet gjort det svårt att nå ut i personalgruppen. Samtidigt var insatsen lyckad för de boende och gav lugn och ro.

Palliativt kunskapscentrum i Stockholm – uppföljning av verksamheten 2018-2022

2023 / Helena Strehlenert, Lars Sonde / Rapporter

Rapport 2023:5. Stiftelsen Äldrecentrum fick uppdraget att göra en uppföljning av Palliativt kunskapscentrums verksamhet sedan den senaste utvärderingen 2018. Bedömningen är att det är en välfungerande verksamhet som bidrar till att göra det palliativa förhållningssättet känt bland personal i vård och omsorg.

Vinjettstudie: Bemanning av en fiktiv demensenhet

2023 / Louise Sundberg, Helena Strehlenert, Bettina Meinow / Rapporter

Rapport 2023:3. På uppdrag av äldreförvaltningen i Stockholms stad har Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum låtit personal från äldreboenden diskutera och ge sin syn på hur ett demensboende borde bemannas för att kunna uppfylla kraven på ett rehabiliterande synsätt, trygg och meningsfull vardag, samt personcentrerad vård och omsorg.

LUS-omstart: Ett pilotprojekt inom stadsdelen Enskede-Årsta-Vantör

2023 / Charlotta Ryd, Lars Sonde / Rapporter

Rapport 2023:2. Stiftelsen Äldrecentrum, Avdelningen social omsorg äldre vid Enskede-Årsta-Vantör och Region Stockholm har arbetat med ett pilotprojekt för att återuppta implementeringsarbetet av LUS. Arbetsgruppen genomförde intervjuer och en fallstudie om utskrivningsprocessens delar. Resultaten visar att kunskapen om vad riktlinjerna innebär varierade stort.

Bild på rapportens framsida

Hur används BPSD-registret i Stockholms stad?

2023 / Louise Sundberg, Lars Sonde, Lennarth Johansson / Rapporter

Rapport 2023:1. I denna rapport har Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum på uppdrag av äldreförvaltningen undersökt hur BPSD-registret används vid vård- och omsorgsboenden i Stockholms stad. Antalet registreringar i registret ökar, men bara 30 procent av de anslutna enheterna genomför faktiskt registreringar. Rapportens författare föreslår möjliga åtgärder för att kunna öka användningen av BPSD-registret i Stockholms stads verksamheter.