Sök publikationer

Material kring äldres hälsa, sjukdomar och levnadsvillkor

Här finns Stiftelsen Äldrecentrums rapporter, böcker, doktorsavhandlingar, vetenskapliga artiklar, remisser och filmat material. Allt material cirkulerar kring ämnen som rör äldres hälsa, sjukdomar och levnadsvillkor. Här finns även rapporter och publikationer från andra aktörer, i de fall där Stiftelsen Äldrecentrum medverkar.

Rapporter som inte finns i pdf-format kan som regel beställas kostnadsfritt via info@aldrecentrum.se. Man kan även höra av sig till berörd kontaktperson som anges vid respektive rapport.

OBS! Eftersom Stiftelsen Äldrecentrum nyligen har bytt webbsida pågår fortfarande arbetet med att fylla på med gamla rapporter. Kontakta info@aldrecentrum.se om du letar efter en specifik rapport som ännu inte är upplagd. 

Alla publikationer

Utvärdering av sammanhållen vård för de mest sjuka äldre

2014 / Lisbeth Hagman, Ingrid Hjalmarson, Lennarth Johansson, Anita Karp, Bettina Meinow, Eva Norman, Pär Schön, Lars Sonde, Mats Thorslund, Sven Erik Wånell, Jenny Österman / Rapporter

Äldrecentrum har tillsammans med Aging research center utvärderat 19 försöksverksamheter som fått statliga stimulansmedel inom området mest sjuka äldre. Behovet av gemensam dokumentation är en utmaning som projekten visar och det synliggör värdet av samverkan mellan aktörer.

Första året med förenklad biståndshandläggning i Nacka

2014 / Ingrid Hjalmarson, Pär Schön, Linda Hols Salén, Lennarth Johansson / Rapporter

På uppdrag av Nacka kommun har den här utvärderingen gjorts av den förenklade biståndshandläggningen för hemtjänst efter ett år. I rapporten framgår det att pensionärerna tyckte att metoden varit smidig och enkel. Biståndshandläggarna själva ansåg att de sparat tid med den nya metoden.

Uppföljning av projektet Brandsäkerhet hos äldre i Stockholms stad

2014 / Jenny Österman, Lisbeth Hagman, Kristina Johnell / Rapporter

Äldrecentrum har följt projektet ”Brandsäkerhet hos äldre i Stockholms stad”. Dels studerades hur äldreförvaltningen och Storstockholms brandförsvar nått ut med informationen om och ökat medvetenheten kring brandskyddet. Dels beskrevs hur stadsdelsförvaltningarna informerat äldre i ordinärt boende.

Skrift- och samtalspraktiker i äldreomsorgen

2014 / Gunilla Jansson, Anna-Malin Karlsson, Zoe Nikolaidou / Rapporter

I rapporten diskuteras projektet Omsorg som språkarbete, som består av två delstudier, en med fokus på skrift och en på samtalspraktiker. Resultaten visar att ramar och regelverk kommer i konflikt med personliga aspekter av omsorgsarbetarens yrkeskunskap. Fortsatt arbete med reflektion på arbetsplatser uppmuntras.

Vem ska bestämma vad i hemtjänsten?

2014 / Ingrid Hjalmarson / Rapporter

Den här rapporten är en kunskapssammanställning som utgår från de äldres, biståndhandläggarnas och hemtjänstpersonalens perspektiv på de äldres behov och hur samhället bemöter dessa.

Hemtjänst för personer med demenssjukdom

2013 / Karin Gens, Sven Erik Wånell / Rapporter

Rapporten beskriver effekterna av de stimulanspengar som fördelades under 2012 i en satsning från Stockholms stad för att stimulera framväxten av specialiserade hemtjänstgrupper med inriktning mot personer med demenssjukdom.

Samverkan på väg

2013 / Sven Erik Wånell, Lars Sonde / Rapporter

Stiftelsen Äldrecentrum fick uppdraget att belysa på vilka sätt revisionens rekommendationer kring samverkansfrågor beaktades. Resultaten visar att ingen av rekommendationer var uppnådda vid tidpunkten för rapportens publicering, men att processer hade påbörjats.

De mest sjuka äldre, nu och sedan

2013 / Mårten Lagergren / Rapporter

Denna rapport är en fortsättning av ett tidigare arbete som gavs av Socialstyrelsen och som belyser hur behoven av omfattande insatser av sjukvård och äldreomsorg förändras över tiden. Analyserna visar att grupper skiljer sig starkt när det gäller permanensen. Omkring hälften av de personer som ett år hade omfattande sjukvård hade upphört med detta följande år.