Uppföljning av projektet Brandsäkerhet hos äldre i Stockholms stad

Författare: Jenny Österman, Lisbeth Hagman, Kristina Johnell - Kategori: Rapporter - Årtal: 2014

Studerar hur Stockholms brandförsvar nått ut med information om brandprevention

Äldreförvaltningen i Stockholms stad fick 2011 av Äldrenämnden i uppdrag att ta fram tydliga rekommendationer till rutiner för ökad brandprevention. Arbetet skulle ske tillsammans med Storstockholms brandförsvar. Syftet var att skapa en högre brandsäkerhet hos äldre och att medvetandegöra strategiska grupper och personer inom äldre­omsorgen samt anhöriga om äldres utsatthet vid bostadsbränder.

Äldrecentrum har på uppdrag av äldreförvaltningen följt projektet ”Brandsäkerhet hos äldre i Stockholms stad”. Dels skulle Äldrecentrum studera hur äldreförvaltningen och Storstockholms brandförsvar nått ut med informationen om och ökat medvetenheten kring brandskyddet. Dels beskriva hur stadsdelsförvaltningarna nått ut med informationen till äldre i ordinärt boende. Äldrecentrum hade också i uppdrag att bereda underlag för hur det fortsatta brandpreventiva arbetet bör bedrivas bland äldre i ordinärt boende.

Ladda ner PDF

Publicerad: 13 oktober, 2014