Många nya rapporter under 2023

11 januari, 2024

Under fjolåret publicerade Stiftelsen Äldrecentrum sex nya rapporter, som spänner över en rad ämnen från musik som omvårdnadsåtgärd, en utvärdering av Palliativt kunskapscentrum och tryggt mottagande, till bemanning av demensboende, samverkan och hur BPSD-registret används i Stockholms stad.

Det är mycket som händer på Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum. Under 2023 gav vi ut sex nya rapporter, plus två alldeles i slutet av 2022. Här nedanför listar vi rapportfloden och berättar vad de handlar om. Alla rapporter går att ladda ner fritt här på vår hemsida.

Bild av rapportens framsidaUtvecklingsområden för den palliativa vården i SÄBO och LSS
2022 / Ida Goliath, Lars Sonde
Rapport 2022:4. Stiftelsen Äldrecentrum fick av äldreförvaltningen i Stockholms stad uppdraget att utreda stadens behov av att utveckla den palliativa vården vid särskilda boenden och LSS-boenden. Rapporten pekar på flera områden för att stärka ett palliativt förhållningssätt. Den palliativa kompetensen behöver breddas och användas, men även ledarskapet behöver stärkas, så att chefer kan skapa organisationer som främjar ett palliativt förhållningssätt.

Rapportens framsidaEtt proaktivt palliativt förhållningssätt på särskilda boenden i Stockholms stad – reflektioner om implementering
2022 / Ida Goliath
Rapport 2022:5. Chefer på särskilda boenden ser ett stort behov av att förbättra tidigt kommunikation kring den sista tiden i livet. Men hur ska man implementera ett palliativt förhållningssätt i sin organisation? Det reflekterar rapportförfattaren kring, efter att ha följt upp Stockholms stads utskick av två verktyg för att stödja implementeringen av ett palliativt förhållningssätt på SÄBO.

Bild på rapportens framsidaHur används BPSD-registret i Stockholms stad?
2023 / Louise Sundberg, Lars Sonde, Lennarth Johansson
Rapport 2023:1. I denna rapport har Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum på uppdrag av äldreförvaltningen undersökt hur BPSD-registret används vid vård- och omsorgsboenden i Stockholms stad. Antalet registreringar i registret ökar, men bara 30 procent av de anslutna enheterna genomför faktiskt registreringar. Rapportens författare föreslår möjliga åtgärder för att kunna öka användningen av BPSD-registret i Stockholms stads verksamheter.

LUS-omstart: Ett pilotprojekt inom stadsdelen Enskede-Årsta-Vantör
2023 / Charlotta Ryd, Lars Sonde
Rapport 2023:2. Stiftelsen Äldrecentrum, Avdelningen social omsorg äldre vid Enskede-Årsta-Vantör och Region Stockholm har arbetat med ett pilotprojekt för att återuppta implementeringsarbetet av LUS. Arbetsgruppen genomförde intervjuer och en fallstudie om utskrivningsprocessens delar. Resultaten visar att kunskapen om vad riktlinjerna innebär varierade stort.

Vinjettstudie: Bemanning av en fiktiv demensenhet
2023 / Louise Sundberg, Helena Strehlenert, Bettina Meinow
Rapport 2023:3. På uppdrag av äldreförvaltningen i Stockholms stad har Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum låtit personal från äldreboenden diskutera och ge sin syn på hur ett demensboende borde bemannas för att kunna uppfylla kraven på ett rehabiliterande synsätt, trygg och meningsfull vardag, samt personcentrerad vård och omsorg.

Rapportens framsida.Erfarenheter från ett strukturerat verksamhetsnära utvecklingsarbete i socialtjänsten – Tryggt mottagande på Östermalm
2023 / Helena Strehlenert, Ida Goliath
Rapport 2023:4. Stiftelsen Äldrecentrum har följt och stöttat arbetet för att utveckla samverkan mellan ett Tryggt mottagande-team och biståndshandläggarna i Östermalms stadsdelsförvaltning i Stockholms stad. Arbetet beskrivs här, med analyser och slutsatser inför framtida utvecklingsarbete.

Palliativt kunskapscentrum i Stockholm – uppföljning av verksamheten 2018–2022
2023 / Helena Strehlenert, Lars Sonde
Rapport 2023:5. Stiftelsen Äldrecentrum fick uppdraget att göra en uppföljning av Palliativt kunskapscentrums verksamhet sedan den senaste utvärderingen 2018. Bedömningen är att det är en välfungerande verksamhet som bidrar till att göra det palliativa förhållningssättet känt bland personal i vård och omsorg.

Att implementera musik som omvårdnadsåtgärd. Ett pilotprojekt på Serafens vård- och omsorgsboende
2023 / Lars Sonde, Sarah Wallcook
Rapport 2023:6. Stiftelsen Äldrecentrum har utvärderat ett pilotprojekt för att införa musik som omvårdnad på ett vård- och omsorgsboende. Rapportens författare konstaterar att engagemanget förblev personberoende, och att bristen på kontinuitet gjort det svårt att nå ut i personalgruppen. Samtidigt var insatsen lyckad för de boende och gav lugn och ro.