STEG­­ – Samarbete kring förebyggande egenvård

STEG­­ – Samarbete kring stöd för förebyggande egenvård i hemmiljö för sköra äldre personer

STEG – Samarbete kring stöd för förebyggande egenvård i hemmiljö för sköra äldre personer är ett samarbetsprojekt som genomförs av forskare från Stiftelsen Äldrecentrum, Nestor FoU-center, FOU nu, FoU Nordost, Sophiahemmets högskola och Akademiskt primärvårdscentrum vid Region Stockholm (APC). STEG är ett treårigt projekt som finansieras av Forte.

Projektet syftar till att undersöka vilka möjligheter som finns med det befintliga verktyget egenvårdsintyg och hur det kan användas för att stärka samarbetet mellan primärvård och äldreomsorg i deras arbete för att förebygga ohälsa och försämrad funktionsförmåga hos hemmaboende äldre personer med hemtjänst.

Projektet har tre delar som bygger på varandra. Den första delen handlar om att kartlägga i vilken utsträckning egenvårdsintyget används i dag och för vilka ändamål, samt att identifiera om det finns andra verktyg eller arbetssätt för att stödja primärvård och äldreomsorg i deras samverkan kring förebyggande arbete för den enskildes hälsa.

I del två undersöks de inblandade professionernas uppfattningar om möjligheter med egenvårdsintyget, och även vilka försvårande faktorer som finns för att få till en god samverkan med hjälp av intyget. Även de äldre personernas uppfattning om vad som behövs för att de ska känna sig trygga och vilja ta emot stöd till egenvård från äldreomsorgen undersöks i projektets del två.

Med kunskapen som tagits fram i projektets första två delar som grund, påbörjas sedan ett arbete med att i del tre av projektet ta fram, testa och utvärdera arbetsmodeller för denna samverkan. Detta arbete kommer att göras i samarbete mellan forskarna, berörda funktioner inom primärvård och äldreomsorg från både strategisk och operativ nivå, samt äldre personer. Genom deltagaraktiv och samskapande forskningsmetodik, och med ett stort fokus på de äldres perspektiv och önskemål skapas de bästa förutsättningar för att projektets resultat ska vara direkt användbara i praktiken.

Målet med forskningsprojektet är att skapa arbetsmodeller för stöd till förebyggande egenvård genom samverkan mellan hemtjänst och primärvård – arbetsmodeller som är relevanta, genomförbara i verksamheterna och som ger önskade effekter för de berörda

 

Deltagande organisationer:

FoU Nordost – www.founordost.se
FOU nu – www.founu.se
Nestor FoU-center – www.nestorfou.se
Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum – www.aldrecentrum.se
Akademiskt primärvårdscentrum – www.akademisktprimarvardscentrum.se
Sophiahemmet högskola – www.shh.se

 

FoU-enheternas kontaktpersoner för projektet:

Lina Palmlöf, Stiftelsen Äldrecentrum, lina.palmlof@aldrecentrum.se
Emma Granström, FOU nu, emma.granstrom@regionstockholm.se
Karin Högstedt, Nestor FoU-center, karin.hogstedt@nestorfou.se
Sara Ahrén, FoU Nordost, sara.ahren@founordost.se