Elin Jakobsson

Postdoktor

Sedan hösten 2022 är jag delaktig i forskningsprojektet STEG vid Stiftelsen Äldrecentrum som postdoktor. STEG, som står för Samarbete för stöd till förebyggande egenvård i hemmiljö för sköra äldre personer, sträcker sig över tre år och syftar till att stärka samverkan mellan primärvård och äldreomsorg i deras arbete för att förebygga ohälsa och försämrad funktionsförmåga hos äldre personer som har hemtjänst.

Utöver min roll som postdoktor är jag även aktiv i flera utredningar som bedrivs vid Stiftelsen Äldrecentrum. Min bakgrund som legitimerad arbetsterapeut har gett mig en bred erfarenhet, med arbete både inom primärvård och slutenvård, framför allt i Stockholmsregionen men även i Norrbotten.

Innan jag anslöt mig till STEG-projektet var jag verksam vid Avdelningen för arbetsterapi på Karolinska Institutet där jag undervisade på Arbetsterapeututbildningen samt forskade. Min doktorsavhandling Voices in the wake of eHealth fokuserade på användningen av e-hälsa bland äldre personer med kognitiv nedsättning, och den erfarenheten har jag med mig in i mitt nuvarande arbete.

Publikationer i urval

E Jakobsson (2021). Voices in the wake of eHealth: older adults’ and occupational therapists’ perceptions of using information and communication technology. Doktorsavhandling, Karolinska institutet.

E Jakobsson, L Nygård, A Kottorp, C Bråkenhielm Olsson och C Malinowsky (2020). Does the purpose matter? A comparison of everyday information and communication technologies between eHealth use and general use as perceived by older adults with cognitive impairment. Disability and rehabilitation: Assistive technology. https://doi.org/10.1080/17483107.2020.1821103

E Jakobsson, L Nygård, A Kottorp, C Bråkenhielm Olsson och C Malinowsky (2020). The use of everyday technology; a comparison of older persons with cognitive impairments’ self-reports and their proxies’ reports. British journal of occupational therapy. https://doi.org/10.1177/0308022620954117

E Jakobsson, L Nygård, A Kottorp och C Malinowsky (2019). Experiences from using eHealth in contact with health care among older adults with cognitive impairment. Scandinavian journal of caring sciences. https://doi.org/10.1111/scs.12634