Minska suicidrisk hos äldre män

Vi pratar om livet

Äldre personer med risk för eller med befintlig psykisk ohälsa riskerar att hamna mellan stolarna och inte få den hjälp de skulle behöva för sitt mående. Risken finns också att ett sämre mående bortförklaras som naturligt bland äldre, eller medicineras på sätt som motverkar välmående.

Särskilt utsatta är äldre män, en grupp som ofta har mycket små sociala nätverk. I gruppen ser man också en oroväckande hög självmordsstatistik. Forskning visar att samtalsgrupper är kostnadseffektiva insatser med goda resultat vad gäller att minska ångest och upplevd ensamhet. Men det är svårt att nå dem som inte är pigga nog att anmäla sig till en studiecirkel och det är av största vikt att beforska dessa processer, då det inte har gjorts tidigare.

Med projektet Vi pratar om livet vill Riskförbundet Hjärnkoll, bidra till minskad suicid bland äldre män. Det handlar om att bygga hållbar samverkan med kommun och region för det förebyggande arbetet. Projektets slutmål är att ta fram en modell för att nå män 70+ med samtalsgrupper för att ge möjlighet att samtala med likasinnade kring väsentliga livsfrågor som, om de inte blir omhändertagna, kan leda till suicid. Vi behöver tillsammans med medarbetare och beslutsfattare inom kommunal och regional verksamhet hitta vägar att nå fram till dessa äldre män. Vi behöver också arbeta med nätverket av manliga samtalsgruppledare så att a) de blir stärkta i sin förmåga att samverka med kommun och region och b) de vet mer om behoven hos målgruppen män 70+ som de ska leda samtalsgrupper för män med.

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum deltar i projektet genom att följa upp och beforska arbetet. Mer specifikt blir våra frågeställningar:

  • Vilka hinder, utmaningar och framgångsfaktorer för samverkan beskriver olika aktörer?
  • Vilka aktörer medverkar i samverkan och vilka aktörer involveras över tid?
  • Hur tas brukarrörelsens erfarenheter och perspektiv tillvara i samverkan mellan olika aktörer?
  • Sker anpassningar av initiativet Vi pratar om livet av samverkan mellan olika aktörer och målgruppen och i så fall hur?

Vi kommer alltså att studera utveckling av samverkan mellan olika aktörer som arbetar mot ett gemensamt mål för att nå målgruppen män 70+. I projektet följs två fall som utgörs av Stockholm via stadsdelarna Kungsholmen och Årsta-Enskede-Vantör och region Stockholm samt Västra Götaland och Västra Götalandsregionen. Vi samlar data både genom deltagande studier vid samverkansmöten och individuella intervjuer och gruppdiskussioner med olika aktörer.