Hur fungerar fallförebyggande utbildningar?

Fallförebyggande arbete i samverkan – Stockholms stad

Fall är vanligt bland äldre personer och utgör en stor risk för skador och bestående funktionsnedsättning. Andelen äldre i befolkningen ökar och likaså andelen äldre som bor hemma med hjälp av insatser från hemtjänst och hemsjukvård. Fallförebyggande insatser utgörs dels av åtgärder som riktar sig till personal som träffar äldre i sitt arbete, dels av individanpassade åtgärder för enskilda äldre.

Under hösten 2019 inledde äldreförvaltningen i Stockholms stad en utbildningsinsats i fallpreventivt arbete som riktar sig till personal inom hemtjänst, biståndshandläggare, personal på förebyggande enheter och hälsopedagoger på idrottsförvaltningen. Utbildningarna utgår från Socialstyrelsens utbildningsmaterial om fall och fokus kommer att ligga på fallförebyggande arbete och samverkan mellan olika yrkeskategorier och aktörer inom stadsdelen. Eftersom primärvårdsrehab och frivilligorganisationer är viktiga samverkansaktörer bjuds även representanter därifrån in till utbildningarna. Utbildningsinsatsen startade inom stadsdelen Södermalm.

Äldreförvaltningen gav Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum i uppdrag att följa och utvärdera effekten av satsningen. Uppdraget innefattar en baslinjemätning hösten 2019 i Södermalms stadsdel innan utbildningarna där de olika yrkeskategorierna besvarat en enkät om hur deras arbete i dag kring fallförebyggande åtgärder och samverkan med andra yrkeskategorier ser ut. Datainsamlingen från enkäterna har kompletterats med intervjuer av representanter från respektive yrkesgrupp.

Dessvärre kom coronapandemin innan Äldrecentrum hade möjlighet att göra de uppföljande intervjuerna. Uppföljningen fick därför genomföras i mindre skala. Rapporten diskuterar frågor om förebyggande arbete i kommunal verksamhet, hur rutiner kan implementeras, anpassas och efterlevas. Förhoppningen är att rapporten ska kunna ge insikt om framtida fallutbildningar, samt användas som utgångspunkt för reflektion kring förebyggande arbete och hur verksamheter kan vidareutveckla och förfina sina arbetssätt.

Har du frågor om projektet?