Äldrecentrums coronaforskning

11 november, 2020

Pandemins inverkan på äldre personer i Stockholm

På bilden syns Pia Lundgren, sjuksköterska på SNAC-K, som genomför en telefonintervju och Sweco-enkäten som skickats ut till samtliga äldre i Stockholm. Foto: Mai Engström

Covid-19 har slagit särskilt hårt mot Sveriges äldre befolkning. För att bidra med kunskap har Äldrecentrum initierat en rad olika forskningsprojekt om hur coronapandemin har påverkat Stockholms äldre. Nedan listas dem med en kort sammanfattning om vad projektet gör.

Äldres liv under coronapandemin

Under försommaren 2020 skickade Äldrecentrum ut en enkätstudie riktad till äldre personer, 70 år och äldre i Stockholms län. Målet var att studera hur äldre personer upplever sin situation och om de förändrat sina levnadsvanor och vilka eventuella konsekvenser det fått. Frågorna ställdes inom olika områden: psykisk hälsa, fysisk hälsa, social delaktighet, vård och omsorg, mobilitet och transporter.

Läs mer om projektet

SNAC-K:s coronaintervjuer

Under våren och sommaren 2020 ställde befolkningsstudien SNAC-K om sin verksamhet. Studien samlar vanligtvis in data om äldre personer över en period på flera år som kan användas inom forskning. Men i och med coronapandemin har telefonintervjuer gjorts med deltagarna i stället för de ordinarie besöken för att undersöka hur de upplever coronarestriktionerna.

Läs mer om projektet

LUS – samverkan under coronapandemin

I samband med coronapandemin sattes alla verksamheter inom kommun och region på svåra prov. Inte minst i samverkan vid patienters övergång mellan slutenvård och äldreomsorg. Tillsammans med FOU nu arbetar Äldrecentrum med ett projekt för att lära av hur man organiserat samverkan lokalt under våren 2020 inför framtida organisation av samverkan mellan region och kommun.

Läs mer om projektet

Anpassning till nya rutiner under pandemin

Äldreomsorgen hade speciellt stora utmaningar under coronapandemin då verksamheten ofta förutsätter en närhet mellan personal och brukare, något som blir problematiskt ur ett smittskyddsperspektiv. I detta projekt frågar vi oss hur den lokala nivån löst dilemmat om följsamhet och anpassning, ur både brukar- och personalperspektiv. Genom intervjuer studerar vi hur man resonerade kring frågor som rör kärnkomponenter, programlogik och anpassning till egen kontext.

Läs mer om projektet