SNAC-K Vårdsystemstudie

Forskningsprojekt som pågått sedan 2001

Nationell studie om åldrande och vård

Redan 1999 tog Socialdepartementet initiativ till ett nationellt projekt, för studier kring åldrande och vård av äldre i Sverige. Detta ledde fram till befolkningsstudien SNAC, Swedish national study on aging and care. 2001 startade longitudinella, individbaserade datainsamlingar om åldrande och äldreomsorg i fyra olika områden: Nordanstig, Karlskrona, Skåne (Eslöv, Hässleholm, Malmö, Osby och Ystad), samt Stockholm där insamlingen sker i Kungsholmen och på Essingeöarna. Undersökningarna sker genom att 60-åringar bjuds in att delta i studien och får genomgå hälsoundersökningar och intervjuer. De följs sedan upp med jämna mellanrum upp i åldrarna.

SNAC-Kungsholmen

SNAC-K är alltså den delstudie som avser Kungsholmen och Essingeöarna i Stockholm. Den bedrivs av Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum i samarbete med Aging research center, ARC, vid Karolinska institutet. Inom SNAC-K genomförs förutom vårdsystemstudien även en befolkningsstudie.

Vårdsystemstudiens datainsamling består av en fortlöpande kartläggning av den offentliga vården och omsorgen till personer som fyllt 65 år och är boende på Kungsholmen och Essingeöarna i Stockholm. Syftet med datainsamlingen i vårdsystemdelen är att kontinuerligt följa såväl akuta som långvariga vård- och omsorgsinsatser för den äldre befolkningen och att också registrera olika faktorer, som har betydelse för tilldelningen av insatserna.

Insamlade data ska kunna användas av Stockholms stad som underlag för planering, resursfördelning och utvärdering av vården och omsorgen av de äldre. Dessutom ska insamlad data också kunna användas i forsknings- och utvecklingsarbete kring frågor om vård och omsorg. En viktig del att vi kan koppla data befolknings- och vårdsystemdelen till varandra och så göra jämförelser mellan personer som får och de som inte får offentligfinansierad vård och omsorg.

Förutom data vi får vid registrering av långvariga vård och omsorgen kan vi tillföra data på individnivå dels kring akuta vårdinsatser i öppen och sluten vård, dels uppgifter om inkomster och vårdavgifter.

Vid registreringen i respektive område används ett undersökningsformulär, så kallat protokoll, som utarbetats i samarbete mellan de ingående delprojekten. Protokollen överensstämmer i allt väsentligt, vilket gör att det kommer att bli möjligt att genomföra olika jämförelser mellan äldrevården i de deltagande områdena.

Besök SNAC:s nationella sida

Befolkningsstudien SNAC