Enkät för insatser mot undernäring

Kartläggande enkätundersökning för att förebygga undernäring. Ett stöd till utveckling av aktiviteter för äldre invånare

I sitt utvecklingsarbete med att förebygga undernäring hos äldre invånare, ville en av Stockholms stads stadsdelsförvaltningar genomföra en enkätundersökning. Målet var att få en bild av hur många personer som är i behov av aktiviteter för att förebygga undernäring och att se vilka önskemål som finns om stöd kring mat och måltider.

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum uppdraget att bistå vid utformning och genomförande av enkätundersökningen. Med hjälp av fokusgruppsintervjuer och kunskap från standardiserade bedömningsinstrument för risk för undernäring, kunde man utforma enkäten, som skickades ut till 625 personer över 70 år i stadsdelen. I Stiftelsens Äldrecentrums uppdrag ingick också att ansvara för databearbetning och vetenskaplig analys av svaren.

I denna rapport beskriver vi arbetet med att ta fram enkäten, tillsammans med metodologiska överväganden, utskick och analys. Svarsfrekvensen på undersökningen var 76 procent, vilket gjorde att den gav ett gott underlag för stadsdelens framtida utvecklingsarbete. 51 procent gav svar som tyder på att de har ett behov av riskbedömning för undernäring. I rapporten diskuterar vi screeningfrågorna och tolkningen av dem.

Det var vanligast med risk för undernäring i gruppen över 80 år, bland dem som redan har insatser från kommunen. De mest önskade aktiviteterna var någon aktivitet med måltid eller fika, färdiglagad mat att hämta till förmånligt pris, samt måltid till förmånligt pris.

Vår förhoppning är att erfarenheterna från genomförandet av enkätundersökningen kan vara värdefulla för liknande verksamheter att ta del av i sitt eget arbete.