Brandsäkerhet hos äldre i Stockholm

Uppföljning av projektet Brandsäkerhet hos äldre i Stockholms stad

Äldrenämnden i Stockholms stad gav 2011 äldreförvaltningen i uppdrag att ta fram tydliga rekommendationer till rutiner för ökad brandprevention i samarbete med Storstockholms brandförsvar. Syftet var att skapa en högre brandsäkerhet hos äldre och att medvetandegöra strategiska grupper och personer inom äldre­omsorgen samt anhöriga om äldres utsatthet vid bostadsbränder.

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum har på uppdrag av äldreförvaltningen följt projektet Brandsäkerhet hos äldre i Stockholms stad. Dels skulle Äldrecentrum studera hur äldreförvaltningen och Storstockholms brandförsvar nått ut med informationen om och ökat medvetenheten kring brandskyddet, dels beskriva hur stadsdelsförvaltningarna nått ut med informationen till äldre i ordinärt boende. Äldrecentrum hade också i uppdrag att bereda underlag för hur det fortsatta brandpreventiva arbetet bör bedrivas bland äldre i ordinärt boende.

Har du frågor om projektet?