Äldre och sjukhusvården

Äldres resa till, genom och ut från sjukhus i Stockholms län

Från 2018 gäller en ny lag som ska förbättra samverkan i övergången mellan slutenvård, öppenvård och kommunal omsorg, särskilt när det gäller äldre som behöver vård efter vistelse på sjukhus.

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum tog våren 2017 initiativ till att ta fram en lägesbeskrivning innan den nya lagen trädde i kraft. Syftet var att kartlägga äldre personers vård- och omsorgsutnyttjande, med fokus på sjukhusvård. Resultatet av kartläggningen visar skillnader mellan de olika undersökta stadsdelarna och kommunerna i Stockholms län när det gäller befolkningsstruktur, utnyttjande av slutenvård, öppenvård och kommunal omsorg, samt organisation och samverkan mellan huvudmännen vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.