Så samverkade vård och omsorg under coronavåren

26 februari, 2021

Under pandemins första våg under våren 2020 etablerades lokal samverkan inom närsjukvården mellan region och kommuner och berörda vård- och omsorgsverksamheter. I dessa kluster skapades en samordning av flera vårdcentraler eller husläkarmottagningar, som även samarbetade med kommuner och slutenvård, allt för att hjälpas åt att tillgodose ett ökat behov av vård och hantering av smitta som uppstod i och med pandemin.

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum har tillsammans med FOU nu genomfört en enkätundersökning i de områden som täcks av Stockholms stad och regionens nordvästliga kommuner, Sollentuna, Solna, Upplands Väsby, Upplands Bro, Järfälla, Ekerö och Sigtuna. Målet var att få en bild av hur geografiska kluster med husläkarmottagningar, kommuner och andra aktörer har samverkat lokalt för att hantera pandemins första period samt för att dra lärdomar från perioden för framtida utvecklingsarbete och fortsatt stärkt samverkan.

I svaren från 23 klustersamordnande husläkarmottagningar samt 19 kommunrepresentanter framkommer beskrivningar av aktörerna i den lokala samverkan samt hur samverkansstrukturer såg ut. Från regionen har klustersamordnare svarat och i kommunerna har främst chefer inom äldreomsorgen besvarat enkäten.

Primärvårdens klusterindelning beskrivs som en ny samverkansform med potential att förenkla samt stärka samverkan mellan parterna. I de enkätsvar där samverkan beskrivs ha stärkts, framkommer att den lokala samverkan utvecklats över tid samt hur en gemensam utmaning, lokalt ansvar, samt ökad kunskap och förståelse för varandras uppdrag varit viktiga omständigheter.

Charlotta Ryd är utredare på Äldrecentrum och har varit med och gjort undersökningen. Hon berättar att det funnits vissa oklarheter i ansvarsfördelningen mellan slutenvården och kommunerna, exempelvis vid utskrivning av patienter, framför allt i början av pandemin. Samtidigt finns det alltså en rad positiva saker att ta med sig.

– En viktig lärdom är att tätare kontakter mellan verksamheter leder till en större förståelse för varandra och underlättar samverkan. Klustren har ju blivit ett sammanhang där olika verksamheter möts och det kan nog vara det som gör att de ses som gynnsamma för samverkan. Och bättre samverkan mellan verksamheter leder sannolikt till en mer sammanhållen och trygg vård för den enskilde, men vi har inte undersökt det med den här enkäten, säger hon.

Enkätundersökningen synliggör behovet av att fortsatt följa, stödja och bättre förstå nyckelfaktorer bakom stärkt lokal samverkan samt hur den kan vidmakthållas och utvecklas över tid. I undersökningen har inte representanter för brukare och patienter deltagit, men det pågår ett arbete som ska kunna

De viktigaste resultaten från enkäten går att ta del av i en lättöverskådlig presentation. Läs Den övergripande organiseringen av samverkan under Coronapandemin – en första bild av läget sommaren 2020 här!