Vårdsystemstudie

Vårdsystemstudiens datainsamling består av en fortlöpande kartläggning av den offentliga vården och omsorgen till personer som fyllt 65 år och är boende på Kungsholmen/Essingeöarna i Stockholm.

Syftet med datainsamlingen i vårdsystemdelen är att kontinuerligt följa såväl akuta som långvariga vård- och omsorgsinsatser för den äldre befolkningen och att också registrera olika faktorer, som har betydelse för tilldelningen av insatserna.

Insamlade data ska kunna användas som underlag för planering, resursfördelning och utvärdering av vården och omsorgen av de äldre. Dessutom ska insamlad data också kunna användas i forsknings- och utvecklingsarbete kring frågor om vård och omsorg. En viktig aspekt är att kopplingen mellan befolknings- och vårdsystemdelen ger en möjlighet till jämförelse mellan dem som får och dem som inte får offentligfinansierad vård och omsorg.

Registreringen
Registreringen i vårdsystemdelen avser i princip alla förändringar i insatsen av långvarig vård och omsorg för de personer som bor inom det aktuella området och som är 65 år och äldre. Inom den kommunala äldreomsorgen innebär detta registrering vid varje nytt biståndsbeslut (inklusive när biståndet upphör) med undantag för dem som enbart beviljats trygghetslarm eller matdistribution.

Till de data som erhålls vid registreringen av den långvariga vården och omsorgen förs sedan data på individnivå när det gäller dels akuta vårdinsatser i öppen och sluten vård, dels uppgifter om inkomster och vårdavgifter. Sammanföring av uppgifter från olika datakällor förutsätter de registrerade personernas samtycke (jfr nedan). Tillstånd till att genomföra undersökningen har getts av den forskningsetiska kommittén vid respektive universitet.

Vid registreringen i respektive område används ett undersökningsformulär, s k protokoll, som utarbetats i samarbete mellan de ingående delprojekten. Protokollen överensstämmer i allt väsentligt, vilket gör att det kommer att bli möjligt att genomföra olika jämförelser mellan äldrevården i de deltagande områdena.