Vem får äldreomsorg?

Äldreomsorgens debutanter

Begreppet ”debutanter” syftar på dem som första gången beviljas offentlig äldreomsorg. I detta projekt undersökte Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum om det skett några förändringar i debutanternas behov och de insatser som beviljas, samt om funktionsförmågan hos debutanterna förändrats de senaste tio åren. Tre kohorter har jämförts: De som debuterade inom äldreomsorgen åren 2003-2005, åren 2008-2010 samt åren 2013-2015.

I studien följs individer en längre tid; ohälsa, funktionsnedsättning, omsorgsbehov och insatser registreras i en sammanställning som visar förändringarna på systemnivå. Detta möjliggör en analys av äldreomsorgssystemets dynamiska egenskaper: personernas utveckling av ohälsa och funktionsnedsättning över tid, förändringen i tilldelade insatser, omfattningen av inflyttning till olika boendeformer och även dödligheten.

Många av slutsatserna från den föregående studien står sig fortfarande, men det har också skett förändringar. Den stora ökningen av antalet yngre äldre och minskningen av antalet mycket gamla kvinnor har lett till att debutanterna i genomsnitt blivit yngre. Debutanterna lever nu längre och den betydande neddragningen av antalet boendeplatser har gjort att en mycket lägre andel flyttar direkt till särskilt boende utan föregående hemtjänst. Dessa förändringar är till stor del generella och gäller troligen för hela riket.