Screening för att hitta våldsutsatta

Reagera-S, test för att upptäcka våld i nära relationer

Äldreförvaltningen i Stockholms stad initierade ett test av screeninginstrumentet REAGERA-S i äldreomsorgens beställarenheter. REAGERA-S består av tio frågor som ska hjälpa till att identifiera äldre personer som är eller har varit utsatta för olika typer av våld, bland dem som söker insatser hos äldreomsorgen. Sju beställarenheter i Stockholms stad medverkade i testet, som följdes genom intervjuer och en digital enkät.

Biståndshandläggarna beskrev att REAGERA-S över lag fungerade väl. De upplevde att de blivit mer bekväma med att ställa frågor om våldsutsatthet. REAGERA-S användes i 65 procent av de årliga uppföljningar av biståndsbeslut som registrerades. De tre främsta orsakerna till att man inte använt REAGERA-S i mötet med de äldre var 1) att den enskilde inte ville svara, 2) att den enskilde inte var ensam och 3) att den enskilde hade demens/kognitiv svikt.

En majoritet av de intervjuade biståndshandläggarna ansåg att instrumentet skulle vinna på att ha färre frågor. Man framhöll att äldreförvaltningens stöd och chefers roll var viktiga för planering och uppföljning av ett test som detta. De flesta av de äldre personerna ansåg att frågorna var relevanta och viktiga.

Sammanfattningsvis visar resultaten från detta projekt att REAGERA-S har potential att stödja biståndshandläggare i det dagliga arbetet för att upptäcka våld i nära relationer inom myndighetsutövning av äldreomsorg.