Samtalsgrupp för äldre våldsutsatta kvinnor

För att stödja äldre (65+) våldsutsatta kvinnor i nära relationer startade socialförvaltningen vid Region Gotland en samtalsgrupp. Målet med samtalsgruppen var att deltagarna skulle få mer kunskap om våld och därmed möjlighet att sätta in våldet i ett sammanhang. De skulle också få möjlighet att byta erfarenheter med varandra och se möjligheter att förändra sin livssituation.

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum fick i uppdrag att göra en utvärdering av deltagarnas erfarenheter av att delta i samtalsgruppen. I uppdraget ingick också att göra en beskrivning av gruppsamtalsmetodens innehåll och uppläggning samt att ta tillvara gruppledarnas erfarenheter av att leda och genomföra sammankomsterna utifrån programidén.

Rapporten Tillsammans är vi starka beskriver deltagarnas och gruppledarnas erfarenheter och tankar om stödgruppen. Socialförvaltningen i Region Gotland har med samtalsgruppen för äldre våldsutsatta brutit ny mark. Förhoppningen är att detta initiativ kan vara en inspiration för andra kommuner att ta efter. Den kunskap och de reflektioner som framkommit pekar på många positiva erfarenheter att ta vara på och utveckla vidare för kommande samtalsgrupper