Måltider mot ensamhet

Uppföljning av Matlyftet i Stockholms stad

2019 inledde Stockholms stad arbetet med sitt projekt Matlyftet. Bakgrunden var den risk för psykisk ohälsa, sämre matvanor och nedsatt självkänsla som ofrivillig ensamhet kan innebära. Att äta tillsammans med andra kan vara ett naturligt sätt att bryta ensamheten och ge utrymme för umgänge och samtal.

I samverkan med stadsdelsförvaltningar och ideella organisationer undersökte äldreförvaltningen hur förutsättningarna för gemensamma måltider ser ut och vilka typer av aktiviteter som man skulle kunna genomföra. Satsningen har tillförts pengar även 2020 och 2021 och stadsdelarna har nu provat en rad olika idéer, som provsmakningar, bussutflykter till gemensamma måltider och matlagningsgrupper, hälsoveckor, restaurangbesök och studiecirklar för stadsdelens äldre.

Inför fortsatta aktiviteter inom Matlyftet har Stockholms stads äldreförvaltning vänt sig till Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, för att få hjälp att utveckla arbetet genom en utvärdering av projektet. Fokus ligger på beviljade medel 2019 och analyser av vilka typer av aktiviteter som är värdefulla för äldre.

En rad frågor besvarades utifrån målsättningen att stärka den sociala dimensionen kring måltidssituationen för den äldre, motverka undernäring och ofrivillig ensamhet och sprida goda exempel.

  • Vilka förväntningar fanns hos Äldreförvaltningen och i stadsdelarna?
  • Vad var det för aktiviteter som beviljades medel?
  • Vad var syftet med de aktiviteter som genomfördes?
  • Vilka var målgruppen för aktiviteterna?
  • Kunde målgrupperna nås, hur många var det och hittades ”nya” personer, ej tidigare kända personer?
  • Vilka aktiviteter uppfattades som lyckade och varför?
  • Kan aktiviteterna fortleva utan externa medel?

Stiftelsen Äldrecentrum genomförde intervjuer med nyckelpersoner i projektet, i första hand koststrategerna på äldreförvaltningen samt de ansvariga kontaktpersonerna för Matlyftet i respektive stadsdelar, personer som också är ansvariga för insatserna i respektive stadsdel. Vi studerade dokumentationen i projektet: tjänsteutlåtande, informationsbrev, ansökningar om medel, fördelning av medel samt de årliga uppföljningarna som skickats in av kontaktpersonerna.

Äldreförvaltningen tog del av rapporten Uppföljning av projekt Matlyftet i Stockholms stad i juni 2021.

Har du frågor om projektet?