Inflytande och arbetsförhållanden i hemtjänsten

Inflytande, arbetsförhållanden och tillit i hemtjänsten

I Stockholms stads mål för äldreomsorgen står bland annat att öka de äldres inflytande och att förbättra personalens arbetsförhållanden. Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum fick i uppdrag att skapa underlag till dessa målsättningar.

Dels tog Äldrecentrum fram en kunskapsöversikt, Tillit och relationer. Om kvalitet i hemtjänsten – en kunskapsöversikt, som belyser olika områden som påverkar kvaliteten i hemtjänsten. Syftet var att lyfta fram de mest centrala faktorerna för en väl fungerande hemtjänst ur den äldres perspektiv. Personalens kompetens och arbetsmetoder, hur mycket tid de har för att utföra insatserna hos den äldre och med vilken kontinuitet arbetet kan utföras samt hur många olika personer det är som kommer, är några av de viktigaste kvalitetsfaktorerna. Rapporten tar också upp hur biståndsbedömningen påverkar hur bra det blir för den äldre som har behov av hjälp, liksom valfrihet, upphandling av hemtjänst och olika modeller för hur kommunen ersätter utförare av hemtjänst.

Dessutom genomfördes en intervjustudie, Röster från hemtjänsten – Några erfarenheter från hemtjänsten i Stockholm 2015, där några beställarchefer, biståndshandläggare, hemtjänstchefer och personal, som arbetar med hemtjänsten i Stockholms stad intervjuades. Syftet var att få inblickar i hur de som arbetar med hemtjänst upplever förutsättningarna, samt att ta del av eventuella förslag om hur hemtjänsten kan utvecklas och förbättras.

I intervjuerna framkom en brist på förtroende mellan beställare och utförare. Ett konfliktområde var tiden som hemtjänstutförarna får hos kunderna. Enligt hemtjänstcheferna var det svårt att få gehör hos biståndshandläggarna när de ansåg att tiden hos olika kunder var otillräcklig. För hemtjänstpersonalen kunde bristen på tid medföra en dubbel press. Att både arbeta fort och att följa ett strikt schema. Underlaget var för begränsat för att kunna dra generella slutsatser, men ger inblickar i hur de senaste årens förändringar har påverkat förutsättningarna och hur de har upplevts.