Behov och insatser inom äldreomsorgen i Stockholms stad

StockholmSNAC 2019 – En beskrivning av äldreomsorgstagarna och omsorgens omfattning i Stockholms stad 2019

År 2008, 2017 och 2019 har äldrecentrum på uppdrag av äldreförvaltningen i Stockholm genomfört nulägesanalyser i syfte att studera vilken äldreomsorg personer 65 år och äldre har i relation till sina bedömda behov. Syftet var också att följa upp om stadsdelsförvaltningarna tilldelar äldreomsorg olika, samt att se om det skett någon förändring avseende tröskeln för att ge bifall till vård- och omsorgsboende.

Resultaten från analyserna är ett sätt för Stockholms stad att säkerställa att policys och riktlinjer tillämpas lika i hela Stockholms stad. Resultaten kan också ligga till grund för vidare diskussioner kring planering, ledning och uppföljning av äldreomsorgen, samt ge värdefull information om de ändringar i riktlinjerna, som började gälla 1 januari 2018, har påverkat biståndsbeslut.