Äldrevänlig stad – fördjupad analys

Stockholm – Äldrevänlig stad. Fortsatta analyser av hemvård, ensamhet, volontärarbete och internetanvändning

Under 2019 genomförde Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum en befolkningsstudie på uppdrag av Stockholms stad, som en del av uppdraget Stockholm – Äldrevänlig stad. Det hade i sin tur sitt ursprung i Stockholms medverkan i det globala utvecklingsarbetet Age-friendly cities and communities, som lanserades av Världshälsoorganisationen WHO år 2007.

Syftet med Äldrecentrums uppdrag var dels att på olika sätt efterfråga äldre personers åsikter om hur Stockholms stad kan bli mer äldrevänligt, dels belysa den äldre befolkningens förutsättningar för ett aktivt liv – hela livet. Förutsättningarna undersöktes med hjälp av en befolkningsstudie där en enkät besvarades av närmare 2 500 äldre personer i Stockholms 14 stadsdelar. I enkäten fanns frågor som utgick från olika tematiska områden som bostäder, social delaktighet, samhällsstöd, transporter och mobilitet. Uppdraget redovisades i rapporten Stockholm – Äldrevänlig stad. Baslinjemätning 2019.

I detta projekt gör vi fortsatta analyser av några av frågeområdena i befolkningsstudiens enkät. Förutom beskrivningar av den grupp som besvarade enkäten med avseende på ålder, kön och andelen med hemvård, alltså hemtjänst och hemsjukvård, analyseras tre specifika frågeområden; ensamhet, volontärarbete och internetanvändning. Gemensamt för de tre områdena är att det i enkäten fanns följdfrågor som ytterligare kan öka kunskapen om behovet av stöd vid ensamhet respektive hjälp för internetanvändning, men också om möjligheten för äldre personer att engagera sig i volontärarbete.

Har du frågor om projektet?