Välkommen Elin Jakobsson, ny postdok

3 oktober, 2022

 Kvinna poserar i en ljus korridor

Stiftelsen Äldrecentrum driver tillsammans med sju andra aktörer ett projekt om stöd för egenvård för sköra äldre. Nu har Elin Jakobsson anslutit till projektgruppen som postdok, där hon kommer att ha en central roll.

Elin Jakobsson är i grunden arbetsterapeut och har varit kliniskt verksam i ett tiotal år. 2021 lade hon fram sin avhandling, Voices in the wake of eHealth: Older adults’ and occupational therapists’ perspectives of using information and communication technology, vid Karolinska institutet.

Hon har det senaste året arbetat som adjunkt och forskare vid Karolinska institutet och ansluter nu som postdok till en stor arbetsgrupp inom projektet Steg – samarbete kring stöd för förebyggande egenvård i hemmiljö för sköra äldre personer. Projektet drivs av Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum tillsammans med forskare från Nestor FoU-center, FOU nu, FoU Nordost, Sophiahemmets högskola och Akademiskt primärvårdscentrum.

– Projektet är jätteintressant för mig just på grund av fokuset på äldre personer. Jag har tidigare arbetat med äldre personer i min roll som arbetsterapeut och alltid haft ett intresse för åldersgruppen. Äldre personer ska ha en central plats i samhället. Forskning såväl som vård och omsorg ska vara och verka inkluderande för de äldre, säger Elin Jakobsson.

– Därför är Stegprojektet viktigt. Det är praktiknära, äldre själva är aktörer i projektet och det är inriktat på samverkan. Deras perspektiv är avgörande i forskning om dem själva, något som jag till exempel har sett i mitt avhandlingsarbete där personer med kognitiv nedsättning var delaktiga.

Inom Stegprojektet kommer Elin Jakobsson att vara delaktig i stor utsträckning i alla de tre faserna. I den första delen ska forskarna kartlägga hur egenvårdsintyget används i dag och vilka andra former för samverkan som finns mellan primärvård och äldreomsorg. I del två ska de undersöka hur de inblandade professionerna och äldre personer uppfattar och använder intyget och vilka faktorer som krävs för en god samverkan. Elin Jakobsson kommer framför allt ha huvudansvar för den del som involverar de äldre personer själva.

I steg tre av projektet ska alla lärdomar från tidigare faser samlas för att ta fram, testa och utvärdera goda och hållbara arbetsmodeller för samverkan mellan berörda aktörer och med stort fokus på äldres perspektiv.

– Förhoppningen är att egenvårdsintyget ska visa sig vara ett verktyg som underlättar för samverkan – det är i alla fall vår hypotes, säger Elin Jakobsson.

Stegprojektet kommer att pågå i tre år och hon ser framemot sin roll som postdok på Stiftelsen Äldrecentrum.

– Jag kommer att kunna kombinera den teoretiska grunden jag har från Karolinska institutet med det praktiknära arbetet på Äldrecentrum. Det kan vara en utmaning rent tankemässigt, men det känns fantastiskt att få den möjligheten. Det parallella arbetet på båda arbetsplatserna kommer att stärka min kompetens och mitt arbete.


Läs mer om STEG – Samarbete kring stöd för förebyggande egenvård i hemmiljö för sköra äldre personer.