Ny rapport: Att upptäcka äldres utsatthet för våld

30 september, 2022

Stiftelsen Äldrecentrums senaste rapport utvärderar ett nytt sätt för socialtjänstens biståndshandläggare att upptäcka våldsutsatta äldre personer. Med hjälp av REAGERA-S ska de få lättare att ställa de känsliga frågorna när någon ansöker om insatser, exempelvis hemtjänst.

Rapportens framsidaREAGERA-S är ett instrument för screening av våldsutsatthet bland äldre personer som är inlagda på geriatrisk vårdavdelning inom sjukvården. Det utvecklades av forskare vid Linköpings universitet och består av en rad frågor som patienten svarar på själv, eller som vårdpersonalen ställer, beroende på situation och tillstånd hos den äldre personen.

Stockholms stad har testat REAGERA-S i sju av sina stadsdelar för att se om det kan fungera som ett för screening för våldsutsatthet när äldre personer vänder sig till socialtjänsten för att ansöka om insatser som hemtjänst eller särskilt boende. Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum fick uppdraget att utvärdera testet genom en enkät och intervjuer.

– Det har varit mycket värdefullt att följa äldreförvaltningens omfattande satsning att metodiskt testa ett validerat instrument i ett nytt sammanhang och det finns mycket att lära av de utmaningar som vi tillsammans med biståndshandläggarna har identifierat, säger Stiftelsen Äldrecentrums utredare Ida Goliath, som tillsammans med Lina Palmlöf har skrivit rapporten.

Biståndshandläggarna tyckte att REAGERA-S över lag fungerade bra. Det kan vara känsligt att ställa frågor om våld, men de kände sig mer och mer bekväma med att göra det ju längre testperioden led. Många av dem tyckte ändå att det kunde vara färre frågor i formuläret, vilket kan ha att göra med att de ofta ställde frågorna muntligt, då testet genomfördes när coronapandemin fortfarande tvingade verksamheterna att genomföra telefonmöten.

– Biståndshandläggarna ställde också uppföljande frågor om äldres upplevelse av få frågor om våldsutsatthet, och majoriteten av de tillfrågade äldre tyckte att frågorna var både relevanta och viktiga, säger Ida Goliath.

Tidigare har en del av biståndshandläggarna arbetat med Socialstyrelsens screeninginstrument FREDA-kortfrågor, men rapportens analys innehåller inte egentligen någon jämförelse mellan de två verktygen.

– De som hade använt FREDA-kortfrågor kommenterade att de upplevde att det fanns skillnader, men de var så pass få att det inte går att dra jämförande slutsatser, säger Lina Palmlöf.

I rapporten konstaterar Ida Goliath och Lina Palmlöf att det finns många saker att ta hänsyn till om man vill anpassa en metod till sin egen verksamhet.

– Anpassningar kan leda till att det skapas olika versioner av ett redan validerat instrument, och att de validerade komponenterna förloras. Det kan också leda till svårigheter i att jämföra resultat mellan verksamheter som arbetar strukturerat med screening av äldres våldsutsatthet. En möjlig utveckling av instrumentet skulle kunna vara att anpassa det till att användas som underlag vid en intervju med den äldre, och då kan det med fördel göras tillsammans med forskare.

Rapporten Uppföljning av Stockholms stads test av REAGERA-S finns att ladda ner i pdf-format. Det går också att beställa utan kostnad via info@aldrecentrum.se så länge lagret räcker.