Är ni på gång med nya arbetssätt och metoder?

10 december, 2019

Ska ni införa ett nytt arbetssätt och vill få det att fungera optimalt hos er? Välkommen att delta i två workshops i mars 2020 där ni får möjlighet att på ett strukturerat sätt reflektera över hur det nya arbetssättet ska kunna göra bäst nytta i er verksamhet och för era brukare. Vi välkomnar verksamheter från hela Stockholm och från alla socialtjänstens områden.

Införande och användning av nya arbetssätt, metoder eller insatser kan vara komplicerat eftersom de inte alltid är framtagna för det sammanhang som de ska användas i. Ett arbetssätt kan till exempel vara utvecklat i ett annat land, i en annan typ av organisation eller för en annan målgrupp. Ofta modifieras arbetssätt mer eller mindre oreflekterat vid införandet, vilket kan innebära en risk för att man inte når de goda effekter som var avsedda.

Vi bjuder in till workshops där ni tillsammans med anställda på FoU:er och forskare från Karolinska Institutet på ett strukturerat sätt får reflektera över balansen mellan följsamhet till den ursprungliga metoden eller arbetssättet och anpassningar för att få arbetssättet att fungera optimalt hos just er. Den ursprungliga metoden eller arbetssättet behöver vara beskrivet sedan tidigare, vetenskapligt eller utifrån beprövad erfarenhet.

Hur: I workshopform får deltagarna arbeta med sitt nya arbetssätt eller metod alternativt redan införda arbetssätt som behöver ett ”omtag”. Ni kommer att arbeta utifrån ett strukturerat material och får stöd från FoU:er samt forskare från Karolinska Institutet med att använda materialet. Dessa tillfällen ger en möjlighet att reflektera kring det nya arbetssättet och planera konkret för hur balansen mellan följsamhet och anpassningar bäst görs utifrån den egna verksamhetens unika förutsättningar.

Tid:

Workshop 1: 3 mars kl.13-16.

Workshop 2: 25 mars kl.13-16

Vilka: Tre till sex personer från varje verksamhet deltar. Det är viktigt att samma personer deltar vid båda tillfällena. Det är bra om en chef med mandat att fatta beslut relaterat till implementeringsarbetet deltar tillsammans med personer som kommer att använda det nya arbetssättet i praktiken. Verksamhetsutvecklare eller liknande som kommer att vara involverade i implementeringen är också välkomna.


Mer information och intresseanmälan

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum: Helena Strehlenert, helena.strehlenert@aldrecentrum.se, tel. 08-4689625
FOU nu: Charlotte Klinga, charlotte.klinga@sll.se, tel. 072-4539679
FoU Nordväst: Anna Gärdegård anna.gardegard@sollentuna.se, tel. 08-57921224
Karolinska Institutet: Henna Hasson, henna.hasson@ki.se, tel. 072-5259751

Inbjudan i pdf

Workshops arrangeras som en del i forskningsprojektet Hur gör evidens nytta för brukare? Balans mellan följsamhet och anpassningar av evidensbaserade arbetssätt. Ni kommer ha möjlighet att bidra till forskning genom att svara på enkäter och delta i intervjuer. Deltagande i forskningsdelen är frivilligt.