Stöd till äldre med psykisk ohälsa

Stöd till äldre med psykisk ohälsa. Patient-, brukar- och anhörigorganisationers erfarenheter av stöd i Stockholms läns kommuner och landsting

Uppdrag psykisk hälsa i Stockholms läns styrgrupp tillfrågade länets fyra FoU-enheter med inriktning mot äldre (Nestor FoU-center, FOU nu, FoU Nordost och Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum) om att genomföra en fördjupad analys av det stöd personer över 65 år med psykisk ohälsa erhåller.

Äldrecentrums uppdrag blev att beskriva vilka erfarenheter representanter för patient-, brukar- och anhörigorganisationer har av det stöd som ges från kommuner och landsting till personer 65 år och äldre med psykisk ohälsa.

I rapporten redovisas resultaten från intervjuer med ett antal nyckelpersoner inom området äldres hälsa och ohälsa. Frågeställningarna handlade dels om vad företrädare för patient-, brukar- och anhörigorganisationer anser om landstingets och kommunernas stöd till äldre personer med psykisk ohälsa, dels om vad företrädare, men också experter, anser behöver utvecklas inom området.