Samsas – Samverkan för bättre hälsa

Samsas – Samskapad samverkan för att förebygga försämrad hälsa hos äldre – ett samhällsbaserat aktionsforskningsprojekt

I projektet Samsas – Samskapad samverkan för att förebygga försämrad hälsa hos äldre – ett samhällsbaserat aktionsforskningsprojekt arbetar vi tillsammans med Nestor Fou-center, FOU nu och FoU Nordost. Syftet är att studera, samskapa och utvärdera nya samverkansmodeller för förebyggande insatser, i partnerskap med äldre, närstående, personal, chefer och beslutsfattare inom civilsamhälle, kommun och region.

Detta aktionsforskningsprojekt har en deltagande forskningsansats. Det innebär att vi arbetar tillsammans med de aktörer som berörs, för att utveckla nya arbetsmetoder och utvärdera dem.

Genom fallstudier och fyra delstudier vill vi utforska:

  • äldre personers användning av socialtjänst och sjukvård, hur samverkan för att förebygga försämrad hälsa hos äldre ser ut, och vilka aktörer som är, respektive borde kunna vara, aktiva i sådan samverkan
  • vilka modeller som samskapas och hur samverkan manifesteras i praktiken
  • i vilken utsträckning uppsatta samverkansmål uppnås och vilka effekter av samverkan aktörer identifierar som särskilt betydelsefulla
  • på vilka sätt den deltagande forskningsansatsen påverkar aktörer och forskare, kunskapsproduktion och användning av resultaten.

De samverkansmodeller som vi arbetar fram inom projektet kommer att bidra till utvecklingen av effektiva sammanhållna insatskedjor som kan stödja äldre personer att behålla sin hälsa så länge som möjligt. Genom projektets klient- och praktiknära ansats sker anpassning till lokala kontexter vilket möjliggör innovativ och relevant forskning som kan integreras i praktiken.

 

Vill du veta mer om projektet?