Korttidsvård för äldre

Behovet och betydelsen av läkarvård i korttidsboende – i gränslandet mellan sjukvård och socialtjänst

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Stockholms läns landsting vände sig till Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum för att få en beskrivning av korttidsvården för äldre i Stockholms län. Korttidsboende är en form av särskilt boende som i Stockholms län bedrivs både av kommuner och av privata företag och stiftelser. Äldre personer kan beviljas korttidsvård för att återhämta sig efter en sjukhusvistelse, i väntan på en plats i särskilt boende, för att utreda framtida behov av äldreomsorg, för växelboende eller avlösning. Även palliativ vård kan förekomma.

Omfattningen av korttidsvården har varierat över tid och under de senaste åren har det skett en minskning i hela landet. Landstingen ansvarar för läkarvården i korttidsboende och hälso- och sjukvårdsförvaltningen önskade med den här undersökningen få mer kunskap, bland annat om funktionsförmågan och vård- och omsorgsbehoven hos dem som får korttidsvård, omfattningen av korttidsvården och dess innehåll samt omfattningen av läkarvården.

I undersökningen ingick en enkätundersökning som omfattade alla som fick korttidsvård i Stockholms län den 29 november 2017. Utöver det har chefer, läkare och sjuksköterskor som arbetar med korttidsvård i några av länets kommuner intervjuats.

Resultaten av studien visade på stora vård- och omsorgsbehov och omfattande fysiska och/eller kognitiva funktionsnedsättningar hos dem som fick korttidsvård. Dessa hade inte kunnat klara sig i hemmet ens med omfattande hemtjänst. Störst behov av vård och omsorg fanns hos dem som kom från sjukhus eller hade växelvård.

Undersökningen visade också på stora skillnader mellan olika kommuners användning av korttidsvård, där bland annat tillgången på lediga platser i särskilt boende och på sjukhus hade betydelse. Korttidsvården anses betydelsefull, men dess roll och uppdrag i vården och omsorgen om äldre framstår som oklar. I det perspektivet är det angeläget att förutsättningarna för korttidsvården förbättras. Det som främst behövs är en högre sjuksköterskebemanning, en gemensam läkare och ett tydligt ansvar för rehabilitering.