Idéburen äldreomsorg

Idéburen äldreomsorg

Idéburen omsorg bedrivs huvudsakligen i föreningar, kooperativ, stiftelser, registrerade trossamfund och liknande associationsformer, men även i icke vinstsyftande aktiebolagsform. Det finns få studier som beskriver likheter och skillnader mellan välfärdstjänster utförda i kommunal regi, idéburet respektive med vinstsyfte. Bilden skiftar gällande i vilken mån den idéburna sektorn bidrar till ökad mångfald, utveckling och ett aktivt medborgarskap.

Stockholms stads äldreförvaltning gav Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum i uppdrag att genomföra en studie för att ringa in det specifika med idéburen äldreomsorg och vilka förutsättningar den sektorn har. Frågor som studien söker besvara är till exempel om den idéburna sektorn bidrar till mångfald, god kvalitet, förnyelse och ett aktivt medborgarskap. Vad krävs av samspelet mellan en kommun och de idéburna aktörerna för att kunna ta tillvara denna potential, och undvika att hämma den?