Hur används kvalitetsregistren?

Nyttan med kvalitetsregister?

På uppdrag av äldreförvaltningen i Stockholms stad undersöker Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum hur regeringens äldresatsning på kvalitetsregister har påverkat stadens äldreomsorg. Målet var att vård- och omsorgsenheter inom äldreområdet skulle börja registrera i och använda tillgängliga kvalitetsregister för att utveckla sitt arbete.

Alla enheter inom Stockholms stad var anslutna till registren alla registrerar inte i dem. Inom äldreboendena var det 63 procent som någon gång registrerade i registren under 2014. Motsvarande siffror för servicehusen var 47 procent.

De som kommit längst menade att registerarbetet absolut ger effekter för de boende. Det blir ett strukturerat och kvalitetssäkrat arbetssätt där alla boende uppmärksammas och får den vård och omsorg de har rätt till.