Upptäcka symptom och besvär vid undernäring

Tidig upptäckt av viktiga symptom och besvär hos äldre personer med risk för undernäring

Undernäring är ett allvarligt tillstånd som orsakar stort lidande och risken utveckla undernäring ökar med högre ålder. Upptäcks risk för undernäring är information om de symtom och besvär som personen upplever av stor vikt för den omvårdnadsansvariga personalen för att en god och personcentrerad vård- och omsorg ska kunna erbjudas. Det finns i dag inte ett enkelt instrument som kan hjälpa till att fånga dessa besvär och symtom, syftet med detta projekt är att utveckla ett instrument som kan ge samma information som tre redan existerande formulär ger tillsammans.

Projektet påbörjades hösten 2019 och är ett samarbete mellan Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Akademiskt primärvårdscentrum (APC), Karolinska institutet och Högskolan Kristianstad. Vi validerar det nya instrumentet NutriSym, för att utveckla ett användarvänligt och effektivt instrument som kan bidra till att stärka nutritionsvården och omsorgen för äldre personer.

Vi har prövat och validerat NutriSym i en studie med äldre personer (n=100) inskrivna i den basala hemsjukvården i Region Stockholm. Inom projektet planerar vi att ytterligare pröva NutriSyms användbarhet i en studie som inkluderar personal och äldre personer från regionens basala hemsjukvård och från stadens äldreomsorg (vård- och omsorgsboende).