Att främja kvalitet i äldreomsorgen

Statliga stimulansåtgärder för att främja kvalitén i äldreomsorg

Den statliga utredningen Nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen syftade till att kartlägga äldreomsorgen i Sverige och fastslå vilka behov och insatser som behövs för att kunna kvalitetssäkra och planera äldreomsorgen framöver så att den håller samma kvalitet oavsett var i Sverige man bor.

Stiftelsen Stockholms län Äldrecentrum fick uppdraget att ta fram ett kvalificerat underlag till utredningen, vilket resulterade i delrapporten Statliga stimulansåtgärder för att främja kvalitén i äldreomsorg.

Delrapporten skulle ge ett underlag till utredningen Nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen inför en eventuell utformning av fortsatta statliga stimulansmedel för att stödja implementeringen av utredningens förslag. I rapporten har Äldrecentrums utredare Sven Erik Wånell gått igenom de statliga satsningar som genomförts för att förbättra vård och omsorg för äldre under åren 1995 till 2015.