Arbete med våldsutsatta äldre

Att arbeta med våld i nära relationer

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum fick våren 2014 i uppdrag att beskriva projektet Freda och arbetet med våldsutsatta äldre och funktionsnedsatta inom Region Gotland.

Under projekttiden skapades en stödstruktur, som består av nyckelpersoner, nätverk för nyckelpersonerna och den tvärprofessionella ärendehanteringsgruppen Freda. Grunden för arbetet var att all personal inom äldreomsorgen och omsorgen om funktionsnedsatta ska ha kunskaper om våld i nära relationer.

Projektet Freda innebar att arbetet mot våld inom omsorgen om äldre och funktionsnedsatta tog ett stort steg framåt. Och det finns mycket att lära av projektet. Några punkter som framstår som särskilt betydelsefulla är att det inte räcker med att bara ge personal utbildning utan att det också behövs god struktur och tillgång till stöd. Vinsten att använda socialtjänstens samlade kompetens för att kunna ge god vård och omsorg till personer med komplexa behov framstår också tydligt.

Uppmaningen från de anställda i Region Gotland till de kommuner som också ska börja utveckla arbetet mot våld i nära relationer var att göra som de hade gjort – att arbeta långsiktigt. Att hålla i och hålla ut.