Äldreomsorgen i Stockholm

StockholmSNAC

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum har på uppdrag av äldreförvaltningen i Stockholms stad genomfört en studie som syftar till att ställa beviljade insatser, hemtjänst och plats i särskilt boende, i relation till behov på individnivå och att jämföra stadsdelsnämnderna. Behovet av stöd och hjälp har uttryckts genom graden av funktionsnedsättning för olika funktioner. Studien omfattar samtliga stadsdelar i Stockholms stad.

Undersökningen har gjorts genom utdrag av statistik från verksamhetssystemet Paraplyet. som registrerar beslut om äldreomsorg. En undersökning med samma syfte gjordes även 2008/09.

Studien visar att beviljade insatser i äldreomsorgen har ett klart samband med behovet av stöd och hjälp som det beskrivs med graden av funktionsnedsättning. Men undersökningen visar också att det finns stora skillnader mellan stadsdelarna när det gäller hur personer på en viss behovsnivå tilldelas boendeform och hemtjänstinsatser.