Rapport ger stöd för robotdjur på särskilda boenden

11 mars, 2022

Porträtt på Charlotta Ryd och Helena Strehlenert

Stiftelsen Äldrecentrums utredare Charlotta Ryd och Helena Strehlenert har bidragit till en SBU kommenterar om robotdjur på äldreboenden.

I ett unikt och långtgående samarbete har Stiftelsen Äldrecentrum och SBU analyserat hur robotdjur påverkar äldres välmående. Resultaten visar att livskvaliteten hos äldre på särskilda boenden ökar, men att det är viktigt att individanpassa användningen.

Sedan förra året har Stiftelsen Äldrecentrum och Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU, ett allt tätare samarbete. En del av samarbetet innebär att Stiftelsen Äldrecentrums utredare har möjligheten att vara delaktiga som sakkunniga i SBU:s rapportserie SBU kommenterar.

– I rapportserien beskriver SBU och oberoende forskare olika internationella vetenskapliga översikter och analyserar de utifrån en svensk kontext. Det vill säga, om resultaten är relevanta och kan tillämpas i Sverige, säger Stiftelsen Äldrecentrums utredare Helena Strehlenert.

Hon och kollegan Charlotta Ryd har nyligen varit sakkunniga i en SBU kommenterar om robotdjur i särskilda boenden. Resultaten därifrån visar att robotdjur kan öka välmåendet hos äldre med demenssjukdom. Äldre, personal och anhöriga tycker att robotarna har bidragit till minskad ensamhet och depression, att minnet har stimulerat och att de äldre känt en större tillhörighet till boendet. De har även upplevt ökad livsglädje och socialt samspel.

Men inte alla har en positiv upplevelse av robotarna, och det finns kritiska skillnader i hur robotdjuren användes i de studier som ingick i översikten gentemot hur de används i praktiken på svenska äldreboenden.

– Det är viktigt att komma ihåg är att i vetenskapliga studier behövs en strukturerad metodik. Man kanske har använt robotkatten under gruppträffar med tydliga instruktioner. Men i det dagliga arbetet på ett äldreboende kan det vara vanligare att de används vid behov, eller ligger fria i de allmänna utrymmena så att de äldre själva kan initiera kontakten, säger Charlotta Ryd.

Det huvudsakliga syftet med SBU kommenterar är att förse praktiker med lättillgänglig information om forskning som är relevant för dem, något som FoU-enheten Stiftelsen Äldrecentrum är väldigt bekant med.

– Eftersom vi arbetar praktiknära har vi en bred sakkompetens inom äldreområdet, något som gör oss lämpliga för den här typen av samarbeten, säger Helena Strehlenert.

– Det har varit ett roligt arbete, det är alltid kul att få sätta in sig i ett nytt ämne, knyta kontakter och berätta om forskning i ett lättillgängligt format så att den kan göra nytta där det verkligen behövs – i praktiken, säger Charlotta Ryd.

Samarbetet mellan Stiftelsen Äldrecentrum och SBU kommer att fortsätta framöver, förhoppningsvis blir det fler SBU kommenterar, berättar Helena Strehlenert.

– Jag tror att det finns mycket som vi kan lära oss av varandra, säger hon och Charlotta Ryd.


Tre punkter att ta med sig från rapporten: 

  • Det är viktigt att användningen anpassas efter individen i större utsträckning än vad som gjorts i studier.
  • Personalen måste vara lyhörd för de äldres signaler när de interagerar med robotdjur
  • Det är väsentligt att personalen är medveten om enkla etiska aspekter som är kopplade till användningen av robotdjur och personer med kognitiv nedsättning.

Läs SBU kommenterar om robotdjur: Robotdjurs betydelse för hälsa och välbefinnande hos äldre personer med demenssjukdom i särskilt boende.