Ny rapport om äldre stockholmares ensamhet, internetanvändning och volontärengagemang

3 mars, 2021

Lars Sonde, utredare på Äldrecentrum och en av rapportens författare. Foto: Yanan Li

En ny rapport från Äldrecentrum visar att 40 procent av äldre personer i Stockholm besväras av ensamhet. Samtidigt kan var femte äldre tänka sig volontärarbeta.

– Det stora intresset för frivilligarbete kan vara en viktig resurs för att bryta äldres ensamhet, säger rapportförfattaren Lars Sonde.

Bild av rapportens framsida2019 skickade Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum ut en enkät till Stockholms äldre där de fick ge sin bild av hur det är att åldras i kommunen. 2 500 äldre personer svarade på enkäten och resultaten presenterades i rapporten Stockholm – Äldrevänlig stad.

Nu har Äldrecentrum gjort fördjupande analyser inom tre av enkätens områden, nämligen ensamhet, internetanvändning och volontärarbete. Här fanns följdfrågor, som kan skapa en djupare förståelse för de äldres livssituation.

Den nya rapporten Ensamhet, volontärarbete och internetanvändning bland äldre stockholmare visar att 40 procent av Stockholms äldre beväras av ensamhet. 24 procent av alla tillfrågade besväras av ensamhet minst någon gång i månaden och sex procent besväras av ensamhet dagligen eller flera gånger i veckan.

– Att känna sig ensam är något som oftast är kopplat till hög ålder och dålig självskattad hälsa. Vi har också sett att många, ungefär var femte person av dem som besväras av sin ensamhet, vill ha hjälp med att bryta den, säger Lars Sonde, utredare på Äldrecentrum, som tillsammans med kollegorna Lennarth Johansson och Åsa von Berens har skrivit rapporten.

Internetanvändningen visade stora skillnader mellan åldersgrupperna. Nio av tio personer mellan 65–79 använder internet, men bara varannan över 80 år.

– Att hälften av de allra äldsta uppger att de inte använder internet innebär en risk för ett digitalt utanförskap när det gäller att skaffa sig information via nätet, köp och bankärenden samt kontakt med verksamheter, familj och vänner, säger Lars Sonde.

Även här svarade var femte person, framför allt personer över 80 år, att de ville ha hjälp med att använda internet.

En potentiell lösning på ensamhet och digitalt utanförskap kan ligga i volontärverksamhet. 14 procent av de som svarade på enkäten var redan aktiva volontärer. Av övriga svarade en femtedel att de kunde tänka sig att engagera sig. Men många av dem är osäkra på hur de ska göra.

– Vi har sett att många vill ha hjälp att bryta sin ensamhet och många vill få hjälp med internet, samtidigt som det finns en stor resurs i gruppen äldre som vill engagera sig i volontärarbete och hjälpa andra. Det borde samhället utnyttja, säger Lars Sonde.

Det kan handla om att hjälpa en granne till en träffpunkt för att bryta sin ensamhet eller att hjälpa någon att komma i gång med internet.

– Det finns ett rikt utbud av volontärverksamheter i Stockholm, men det återstår ett arbete för att komma i kontakt med dem som skulle vilja engagera sig. På stadsdelsnivå behöver man identifiera dessa grupper och utveckla arbetet med uppsökande verksamhet och att engagera volontärer, säger Lars Sonde.

Den nya rapporten är en del i Stockholms stads arbete i det globala utvecklingsnätverket Age-friendly cities and communities, som lanserats av Världshälsoorganisationen WHO.

– Begreppet äldrevänlig stad har många infallsvinklar. Två av dem handlar om att få vara delaktig i samhället och att få tillhöra ett socialt sammanhang – och att få göra det hela livet! Att involvera äldre personer i volontärarbete skulle innebära en stor möjlighet att berika vardagen för fler, säger Lars Sonde.

Enkätundersökningen gjordes under 2019, innan coronapandemin hade brutit ut.

Läs mer om och ladda ner rapporten här!

En kort sammanfattning av resultaten kan du se i videon.