Pengar till samverkansprojekt med fokus på att förebygga ohälsa

21 maj, 2021

Projektet leds av Ida Goliath, docent och utredare på Äldrecentrum. Foto: Yanan Li

Nyligen fick Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum tillsammans med tre andra FoU-enheter i Stockholm 5,2 miljoner kronor till forskningsprojektet Samsas. Projektet ska bland annat ta fram samverkansmodeller som förebygger försämrad hälsa hos äldre.

För att förebygga sämre hälsa hos äldre ska ett så kallat aktionsforskningsprojekt ta fram samverkansmodeller för att förebygga försämrad hälsa hos äldre. Projektet har fått namnet Samsas som är en förkortning för Samskapad samverkan för att förebygga försämrad hälsa hos äldre – ett samhällsbaserat aktionsforskningsprojekt.

Samsas är ett samarbete mellan fyra forsknings- och utvecklingsenheter, FoU:er, i Stockholm som tillsammans beviljats 5,2 miljoner kronor av Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, Forte.

– Vi är en interdisciplinär forskargrupp från Stiftelsen Äldrecentrum, Nestor FoU-center, FOU nu och FoU Nordost. Gruppens bredd av kompetenser är en styrka i denna typ av forskning, säger Ida Goliath, projektledare för Samsas samt docent och utredare på Stiftelsen Äldrecentrum.

Projektet löper över fyra år och tillsammans med olika aktörer ska forskarna:

  1. Kartlägga befintliga strukturer och potentiella aktörer för samverkan samt äldres användning av socialtjänst och sjukvård
  2. Undersöka och skapa samverkansmodeller
  3. Utvärdera effekter som identifieras som särskilt betydelsefulla
  4. Undersöka hur den deltagande forskningsansatsen påverkar kunskapsproduktion och användningen av resultaten

– Det första steget är att bjuda in äldre, närstående, personal, chefer och beslutsfattare inom civilsamhälle, kommun och region. De kommer att hjälpa oss forskare med att utforma studien och rekrytera deltagare, säger Ida Goliath och fortsätter:

– Det känns jätteroligt att få det här anslaget från Forte. Det är otroligt viktigt att lära mer om hur deltagande forskningsansatser kan bidra till samhällsbaserad samverkan med fokus på förebyggande insatser. Vi hoppas att det här projektet kommer att bidra till kunskap som direkt kan omsättas i praktiken i det viktiga arbetet att förebygga ohälsa hos äldre.


Fakta: Aktionsforskning OCH SAMVERKAN

Aktionsforskning är en vetenskaplig modell som innebär att man forskar tillsammans med målgruppen i stället för om den. Det kan vara genom att till exempel involvera målgruppen i studieutformningen.

Något som karaktäriserar aktionsforskning är att man arbetar i liten skala genom att identifiera problem, formulera lösningar, testa dem och utvärdera i cykler.

Samverkan handlar om organisatoriska och systematiska samarbeten. I Samsas-projektet ska samarbetet mellan kommuner, regioner, sjukvård och socialtjänst undersökas med fokus på hur försämrad hälsa hos äldre förebyggs.