Louise Sundberg

Utredare

Jag kommer närmast från Karolinska institutet där jag disputerade i november 2021 med avhandlingen Better all the time? Trends in health and longevity among older adults in Sweden. Min avhandling har med ett tvärvetenskapligt angreppssätt undersökt förhållandet mellan återstående medellivslängd och hälsa i den äldre befolkningen i Sverige och kombinerar ämnesområden jag finner speciellt spännande: folkhälsa, demografi, epidemiologi och gerontologi.

Dynamik mellan demografi och folkhälsa är något jag tycker är väldigt intressant, framför allt hur de samvarierar över tid. Såväl min kandidat- som min masterutbildning är inom folkhälsovetenskap, den senare med inriktning på folkhälsoepidemiologi.

Jag har även tidigare erfarenhet av att arbeta inom äldreomsorgen och tycker därav att äldreomsorgsfrågor också är spännande. Omsorgsboende och hemtjänst utgör en intressant kontext då det kombinerar den äldres livs- och boendesituation och samtidigt utgör arbetstagarens arbetsmiljö.

Pågående projekt som Louise Sundberg medverkar i

Publikationer i urval

L Sundberg (2021). Better all the time?: trends in health and longevity among older adults in Sweden. Doktorsavhandling. Karolinska institutet.

L Sundberg, N Agahi, JW Wastesson, J Fritzell, S Fors (2021). Increasing inequalities in disability-free life expectancy among older adults in Sweden 2002-2014. Scandnavian journal of public health. https://doi.org/10.1177%2F14034948211062309

Folkhälsomyndigheteten (2019). Skillnader i psykisk ohälsa  bland äldre personer. En genomgång av vetenskaplig litteratur samt en epidemiologisk studie.

TSH Jørgensen, S Fors, CJ Nilsson, L Enroth, M Aaltonen, L Sundberg, m fl (2019). Ageing populations in the Nordic countries: mortality and longevity from 1990 to 2014. Scandinavian journal of public health. https://doi.org/10.1177%2F1403494818780024

L Sundberg, N Agahi, J Fritzell, S Fors (2018). Why is the gender gap in life expectancy decreasing? The impact of age-and cause-specific mortality in Sweden 1997–2014. International journal of public health. http://doi.org/10.1007/s00038-018-1097-3

L Sundberg, N Agahi, J Fritzell, S Fors (2016). Trends in health expectancies among the oldest old in Sweden, 1992-2011. European journal of public health. http://doi.org/10.1093/eurpub/ckw066

MG Parker, B Meinow, H Berndt, L Sundberg, S Fors (2014). Svenska 100-åringar behöver mycket vård och omsorg. Läkartidningen.