Personalutveckling

Äldrecentrum arbetar på olika sätt med personalutveckling, utvärderingar av projekt, FoU-cirklar och föreläsningar. Äldrecentrums medarbetare har också möjlighet att delta i lokala utvecklingsprojekt som bollplank eller föreläsare.

Utvärderingar av projekt

Under de senaste åren har stora satsningar gjorts för att utveckla äldreomsorgen genom utbildningsinsatser för personalen. Inom ramen för Stockholms stads Kompetensfond genomfördes många olika utvecklingsprojekt. Den statliga Kompetensstegen erbjöd ekonomiska möjligheter för kommuner och stadsdelsförvaltningar att driva utvecklingsprojekt.

Äldrecentrum har utvärderat flera av dessa utvecklingsprojekt med inriktning på chefer och övriga personalgrupper inom vård och omsorg.