Vård för personer med komplexa behov

Effektiv och hållbar koordinering av vård och omsorg för äldre personer med komplexa behov

Färre sängplatser inom sjukhus och kommunal institutionsvård har lett till att allt fler personer allt tidigare skrivs ut till vård i hemmet, även äldre personer med komplexa vård- och omsorgsbehov. I samband med utskrivningen behöver såväl social omsorg, primärvård och sjukhus samordna sina insatser både genom samverkan på organisationsnivå och genom samarbete mellan individer i organisationerna. Trots lagstadgade förändringar för att öka samordningen, och evidens om vikten av samverkan mellan sektorer, saknas kunskap om hur social omsorg, primärvård och sjukhus på ett effektivt sätt kan utföra samordningen, hur den kan upprätthållas över tid och hur dess effekter ska utvärderas.

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum har tillsammans med FOU nu, FoU Nordost och Nestor FoU-center, erhållit ett ekonomiskt bidrag från FORTE för att kunna planera och söka fortsatt finansiering för ett framtida forskningsprojekt. Målet är att ge ökad kunskap om vilka faktorer som är väsentliga för att åstadkomma och vidmakthålla samordning över tid.

Det övergripande syftet i den framtida forskningen är att tillsammans med berörda aktörer identifiera, implementera och utvärdera vilka faktorer som bidrar till skapandet av en hållbar och effektiv samordning av vård och omsorg för äldre hemmaboende personer med komplexa vård- och omsorgsbehov.