Utvärdering av äldremottagningar

Stockholms läns landstings äldremottagningar

Stockholms läns husläkarmottagningar har möjlighet att starta så kallade äldremottagningar för personer 75 år eller äldre.

På uppdrag av hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Stockholms län har Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum genomfört en utvärdering av befintliga äldremottagningar med fokus på hur de är organiserade och hur de möter hälso- och sjukvårdsförvaltningens krav på tillgänglighet, trygghet och kontinuitet.

Resultaten visar att den gemensamma nämnaren för äldremottagningarna är den knappvalsfria telefonen som ger patienterna möjlighet till direktkontakt. Telefonen gör att tillgänglighetskravet uppfylls. Tryggheten blir sedan en konsekvens av tillgängligheten och kontinuiteten.

I slutet av rapporten skissas tre scenarier för framtiden där det första handlar om att fortsätta på samma sätt som i dag med möjligheter till utveckling inom befintligt ersättningssystem. Det andra förslaget är att förändra äldremottagningarna till egna enheter med egen personal och egna lokaler för att koncentrera kompetensen. Det tredje scenariot handlar om att integrera äldremottagningen i hemsjukvårdens organisation