Utbildning för våldsutsatta äldre

Kunskap hjälper våldsutsatta äldre

Länsstyrelsen i Stockholm genomförde 2014 en spetsutbildning om våld i nära relationer riktad till nyckelpersoner som arbetar inom äldreomsorgen i länets kommuner. Ett länge ouppmärksammat område, eftersom fokus tidigare främst har legat på våldsutsatta yngre. Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum har utvärderat utbildningen och även belyst hur kunskaperna har kunnat användas i det dagliga arbetet, vilket resulterat i rapporten Kunskap hjälper våldsutsatta äldre – utvärdering av utbildning inom äldreomsorgen.

De som gick Länsstyrelsens spetsutbildning var genomgående nöjda. Intervjuerna med deltagare visar att samverkan mellan äldreomsorgens biståndshandläggare och personer inom kommunernas individ- och familjeomsorg som arbetar med stöd till dem som drabbas av våld i nära relationer har förbättrats. Nästa steg är att stärka kunskapen och rutinerna hos utförarna, de som i sitt arbete möter våldsutsatta personer.

Utvärderingen pekar på vikten av fortsatta utbildningsinsatser och att kommunerna har en aktuell handlingsplan som följs och utvärderas och är känd. I flertalet kommuner återstår det en hel del för att personalen ska ha reella möjligheter att uppmärksamma och stödja våldsutsatta personer – att inte bara våga se utan också kunna agera.