Uppföljning av sjuksköterskeutbildning

När förutsättningar ges kan utbildning göra skillnad

I en unik satsning under 2014-2015 finansierade Stockholms stad åtta utbildningsplatser i omvårdnadsvetenskap med inriktning mot demensvård på Sophiahemmets högskola. Under ett år fick sjuksköterskorna möjlighet att studera på halvtid och arbeta med handledning och implementering på resterande arbetstid.

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum fick i uppdrag av Stockholms stads äldreförvaltning att utvärdera utbildningssatsningen. I rapporten När förutsättningar ges kan utbildning göra skillnad – Uppföljning av Stockholms stads utbildningssatsning på Silviasjuksköterskor beskrivs de studerande sjuksköterskornas förutsättningar samt vilka möjligheter de haft att arbeta med förbättringsarbete under studietiden. Rapporten tar också upp viktiga faktorer för att satsningen ska leda till verksamhetsutveckling och i sin tur bidra till ökad kvalitet inom äldreomsorgen.