Svenska som andraspråk i äldreomsorgen

Omsorg som språkarbete. Hinder och möjligheter med svenska som andraspråk i den nya arbetsordningen

Hur påverkas arbetet på arbetsplatser i äldreomsorgen av ett ökat fokus på läsande och skrivande? Det är den övergripande frågeställningen forskningsprojektet Omsorg som språkarbete. Hinder och möjligheter med svenska som andraspråk i den nya arbetsordningen, som bedrevs på tre äldreboenden under åren 2010-2011.

Projektet bestod av två delstudier, en med fokus på skrift och en med fokus på samtalspraktiker. Språkforskarna Gunilla Jansson, Anna-Malin Karlsson och Zoe Nikolaidou undersökte hur texter och samtal fungerar som arbetsredskap i det dagliga omsorgsarbetet, som till stor del handlar om att anpassa omsorg och bemötande efter de specifika individernas behov.

Forskarna kunde visa hur institutionens ramar och regelverk lätt kommer i konflikt med andra, mer personliga, aspekter av omsorgsarbetarens yrkeskunskap. I både samtalsstudien och skriftbruksstudien handlar det om hur standardisering och likformighet krockar med en önskan om att se till unika individer och personliga detaljer.

Har du frågor om projektet?