Försöksverksamheter för de mest sjuka äldre

Utvärdering av sammanhållen vård för de mest sjuka äldre

Regeringen gav 2010 Socialstyrelsen uppdraget att göra en vetenskaplig utvärdering av 19 försöksverksamheter som tilldelats statliga stimulansmedel inom området mest sjuka äldre. I uppdraget ingick dessutom att studera tio samverkansnätverk inom vården av de äldre.

Socialstyrelsen gav uppdraget till Aging research center, ARC, vid Karolinska institutet tillsammans med Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum. Målet var att hitta generella faktorer och goda exempel som kan stimulera nationell utveckling. Verksamheterna följdes genom besök, intervjuer, rapporter och utvärderingar. Dessutom sammanställdes en kunskapsöversikt tillsammans med internationella erfarenheter.

I projektets rapport beskrivs försöksverksamheterna samt nätverken. Det ingick projekt för in- och utskrivning från sjukhus, försök med individuell samordnare samt med samlokalisering av verksamheter för att främja teamarbete över ansvarsgränser och målgrupper. Det fanns också projekt som arbetat med vårdplanering, beslutsstöd för distriktssköterskor och förebyggande verksamhet