Hälsa och levnadsvanor – Bland äldre personer i Stockholms län (2011)

Författare: Carin Lennartsson, Neda Agahi, Sven Erik Wånell - Kategori: Rapporter - Årtal: 2011

Folkhälsorapport 2011

Stockholms läns landsting gör vart fjärde år en omfattande uppföljning av hälsoläget i länet. En folkhälsoenkät genomförs i befolkningen och ett omfattande arbete läggs ner på att värdera de studier och rapporter med information om hälsoläge, livsstil och levnadsvanor som tagits fram under den gångna perioden.

Sammantaget utgör dessa källor basen för den folkhälsorapportering som får sitt främsta uttryck i den så kallade Folkhälsorapporten.

Folkhälsorapporten 2011 baseras till stora delar på 12 delrapporter. Delrapporterna utgår från de seminarier som genomfördes våren och hösten 2011 i samarbete mellan Hälso- och sjukvårdsförvaltningen och Karolinska Institutet samt i ett fall Stiftelsen Äldrecentrum.

Varje seminarium behandlade en viss folkhälsofråga. Delrapporterna är författade dokument där författarna själva står för fakta och framförda tolkningar och förslag till åtgärder.

Ladda ner PDF

Publicerad: 28 december, 2011

Undrar du något? Kontakta oss så hjälper vi dig.