Från ord till handling: Från ansökan till utförd hemtjänst – en studie på Kungsholmen

Författare: Rose-Marie Hedberg, Eva Norman - Kategori: Rapporter - Årtal: 2010

SNAC-K-rapport nummer 16

Inom ramen för Stiftelsen Äldrecentrums SNAC-Kungsholmen togs initiativet att följa och kartlägga hela vägen från ansökan till utförandet av hemtjänst. I studien ingick 26 personer som hade hemtjänst. De, deras omsorgspersonal och enhetschefer blev intervjuade. Granskning har skett av aktuell dokumentation.

Tanken är att biståndshandläggaren på ett professionellt och rättssäkert sätt ska utreda vilka behov den äldre har av stöd i sin vardag, besluta om insatser och beställa dessa insatser av den hemtjänst den äldre själv har valt. Men den här studien visar att verkligheten är betydligt mer komplex och motsägelsefull.

Vid en jämförelse mellan vilka insatser den äldre blivit beviljad, vad som framgick av beställningen samt vad den äldre själv uppgav framkom bland annat att:

  • för majoriteten överensstämde inte beslut/beställning med vad den äldre fick utfört därför att hjälpinsatserna i praktiken omvandlades
  • endast var fjärde pensionär fick den hjälp som var beviljad/beställd
  • de äldre var nöjda med hjälpen och hur den utfördes

Resultat visar å ena sidan att den rättssäkerhet biståndsbeslutet ska ge är skenbar, men å andra sidan att den äldre och vårdbiträdet kunde utforma insatser efter pensionärens behov för dagen. Biståndsbeslutet i den dåvarande formen behövdes ses över. Istället för att biståndshandläggarna i detalj avgör vem som ska få vilka hjälpinsatser, skulle deras arbete i större utsträckning innefatta uppföljning av vad de äldre faktiskt fått.

Ladda ner PDF

Publicerad: 20 maj, 2010

Undrar du något? Kontakta oss så hjälper vi dig.